הסכם שכר טרחה בתביעות נזיקין

פרטי הצדדים להסכם:

בין: ________, ת.ז. _____________ (להלן: “הלקוח/ה”).

 

לבין: עו”ד אורן בושרי (להלן: “עורך הדין”).

תנאים מקדימים להסכם:

הואיל והלקוח/ה מעוניין/ת להפקיד את מלאכת הטיפול בתביעת גוף בידי עו”ד א. בושרי;
והואיל ועורך הדין בושרי מסכים לקבל על עצמו ייצוג וטיפול בעניינו זה של הלקוח, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

תנאי ההסכם:

• בתאונות דרכים יגבה עוה”ד שכ”ט באחוזים 8/11/13 ובתביעות נזיקין אחרות כגון תאונות עבודה, תאונות דרכים ללא ביטוח, נפילה, חבויות ורשלנות רפואית 20%. בתוספת מע”מ כדין. התשלום יהא מהסך כולו. זה הנקוב בשיק חב’ הביטוח או זה שיתקבל או שייפסק, וככל האפשר בדרך של קיזוז כספים. 

• יבחר הלקוח לבטל הסכם זה, לא יגרע הדבר מחובתו לשלם שכר טרחה לפי הסכם זה, כל עוד הוחל בטיפול, לפי ההצעה שסורבה על ידו, או הסכום שהיה אמור להתקבל, או שהתקבל בפועל, לפי הגבוה מביניהם. 

• בתביעה לביטוח לאומי/ פנסיה, יחויב הלקוח בשכר טרחה נפרד כדלקמן: בסיס – 800  ש”ח+מע”מ וכן:  13.75% או 15% ומע”מ מכל סכום שיתקבל כולל מענק נכות ו/או קצבה לפי הגבלות החוק החלות. אם יוחלט בדבר קצבה חודשית אזי יראו את הסכום לשם חישוב שכר טרחה כסכום הקצבאות משך 5 שנים. אם יוחלט בעניין ע”י בית הדין לעבודה יהא הסכום 20% + מע”מ. התשלום ישולם עם החלטת הזכאות. 

• הוצאות הדרושות לרבות חוות דעת מומחים, אגרות וכו’ ישולמו על ידי הלקוח עם דרישת עוה”ד.

• מוות חו”ח אינו מפסיק את חובת היורשים מלשלם שכר טרחת עוה”ד.

• עורך הדין בהתקשרותו אינו מתחייב לתוצאות השירות המשפטי. 

• זהות נותן השירות במשרד אינה מוגבלת לעורך הדין החתום מטה ולא מן הנמנע והשירות יינתן על ידי עורכי דין מסייעים. 

• עורך הדין יהא רשאי להפסיק את הייצוג בכל עת בהודעת טקסט כתובה למס’ הטלפון הנייד שמסר הלקוח. קל וחומר במקרים של עיקולים לרעת הלקוח. 

• בחתימתו מאשר הלקוח כי הבין שתביעות נזיקין דורשות סיוע מאנשי מקצוע מתחומים אחרים, רופאים, חשבי שכר, אקטוארים, וכיו”ב. 

• מוסכם כי ידוע ללקוח כי מערכות המחשוב, אבטחת המידע ומערכות ההגנה מפני וירוסים הקיימים במשרד הנן סטנדרטיות. 

• מוסכם כי עורך הדין רשאי יהיה לפנות לתקשורת לפרסומי יח”צ ללא שמות, זולת אם הודיע על התנגדותו הלקוח בכתב. 

• במקרה של קטין, או מקבל שירות אחר שאינו החתום, מתחייב הח”מ לשאת בתשלום שכר הטרחה כמפורט בהסכם. 

• מוסכם כי שכר הטרחה הנו בעבור הטיפול בערכאה הראשונה בלבד והוא אינו כולל שכר טרחה בגין פנייה לערכאה גבוהה יותר. מוסכם כי לגביהם יתווסף שכ”ט נפרד.  

• סמכות השיפוט במקרה של מחלוקת הנוגעות להסכם שכר הטרחה מסורה למנגנון הבוררות בלשכת עורכי הדין. 

• כפוף להוראות הדין, שכר טרחה פסוק על ידי ביהמ”ש בהליכי ביניים יועבר לידי עוה”ד. הוצאות משרד ע”ס 500 ש”ח ישולמו בנפרד. בתוספת מע”מ.  

• הלקוח נותן הסכמתו המפורשת לעו”ד להחזיק במסמכים עד גמר טיפול ולבערם בתום הטיפול.

*האמור בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

לראיה באנו על החתום היום, _____________________

____________________________
עו”ד אורן בושרי

________________________
הלקוח/ה

5/5
דילוג לתוכן