חוב למגן דוד אדוםכלל הוא שעל חברת הביטוח לפצות נפגעי תאונות דרכים ולהשיב להם בין היתר הוצאות רפואיות שהוציאו. לכן, לפני שמגיעים להסדר פיצוי עם חברת הביטוח, יש להחריג את שטר הסילוק עליו חותמים, כך שלא יכלול את מגן דוד אדום כמיטיב נזק, ובמילים אחרות, לסכם שהפיצוי לא כולל את החוב למגן דוד אדום. במקביל, יש לשלוח את דרישת החוב לביטוח בדואר רשום ולוודא שחברת הביטוח נושאת בתשלום. אפשרות בטוחה יותר היא לשאת בתשלום ולדרוש מחב' הביטוח להוסיף את ערכו לשטר הסילוק. כל עוד טרם נחתם שטר סילוק. הפינוי באמבולנס משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

חוק מגן דוד אדום קובע שאסור לגבות חוב למגן דוד אדום בתביעה בביהמ"ש, ולנפח הוצאות. נקבע שמד"א חייבת לפעול מכח פקודת המסים כפי שגובים ארנונות (סעיף 315 לפקודת העיריות, קנסות מדינה (סעיף 5  לתקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות), דמי חינוך ( סעיף 8 לחוק לימוד חובה תש"ט 1949) חשמל ( סעיף 10 לחוק החשמל  תשי"ד 1954)   וכיו"ב. מאידך, דרך זו לגבייה הנה אחת מ"מערכות השיניים" החדות ביותר בדין הישראלי, המתיר לנקוט בצעדי הוצאה לפועל, חריפים ומהירים כנגד סרבן תשלום.  למעשה הכנסת הגיעה למסקנה כי יש להקל על הליכי הגביה של מד"א, ולכן העניקה למד״א האפשרות לבצע את הגבייה במהירות ויעילות. החוק מסמיך לגבות רק גביית אגרה, הפרשי הצמדה וריבית וקנס פיגורים. אין למד"א כל סמכות לגבות הוצאות משלוח מכתבים והוצאות איתור.

אכן קיימת הזכאות היא להחזר מלא או חלקי. סכום האגרה הוא מלא (ללא שכר טרחה וכיו"ב) במקרים בהם המפונה אושפז בבית חולים במשך יממה לפחות. אם פונה בניידת טיפול נמרץ ללא אשפוז - מחצית מסכום הפינוי.

דילוג לתוכן