ועדת בדיקה של משרד הבריאות

ועדת בדיקה של משרד הבריאות תבחן רשלנות בבית חולים. כיצד היא מסייעת בהוכחת תביעות לפיצויים בשל רשלנות רפואית?

מי יורה על הקמת ועדת בדיקה?

ס’ 21 לחוק זכויות החולה קובע, כי מנכ”ל משרד הבריאות, מנהל מוסד רפואי, או מנהל קופת חולים מוסמכים להקים “ועדת בדיקה”. השניים האחרונים לא באמת מקימים ועדות, בשל החשש שמסקנותיה ישמשו כחרב פיפיות בהליך משפטי.

האם אפשר לעיין בהחלטת הועדה?

סעיף 21 לחוק זכויות החולה קובע שבהחלטת הועדה, יכולים לעיין גם המטופל או משפחתו. המשפחה תיעזר בה כדי לבסס תביעת רשלנות רפואית כנגד המוסד הרפואי. 

החלטת ועדה

מדוע חשוב למשפחה לקבל גם את הפרוטוקולים של ועדת הבדיקה?

בפרוטוקול של ועדת הבדיקה לא יהיו המלצות פרסונליות או מערכתיות מלבד ״רענון נהלים״. אבל בפרוטוקול טמונים דברי העדים. אחיות ורופאים מוסרים גרסאות גם בבתי משפט וגם לועדהת ובוועדה הלשון פחות קשורה. עורך הדין של המשפחה יודע שהפרוטוקולים הללו הם בעלי ערך ראייתי.

מה המשפחה תטען?

המשפחה תטען כי סעיף 21 ד’ לחוק זכויות החולה קובע כי בית המשפט רשאי להורות גם על מסירת פרוטוקול הועדה, ״אם קיים צורך בגילוי לשם עשיית צדק״. במילותיו: ״כל עוד הוא עדיף מן העניין שלא לגלותו״.

מה בית החולים יטען?

בית החולים יטען טענות חיסיון, שהועדה נועדה לשיפור הרפואה ואם גם הפרוטוקול חשוף, פשוט לא ימנו יותר ועדות בדיקה.

מה יפסוק ביהמ״ש?

בפסק הדין בת.א. 1604-10-05 קבע ביהמ״ש שהיכן שהפרוטוקול חיוני מבחינת ערך ראייתי יוסר החיסיון. או אם הרשומה הרפואית חסרה או משובשת.

בע”א 4708/03 לילי חן קבע בית המשפט כי כאשר חסר תיעוד רפואי, הסנקציה היא, מעבר להעברת הנטל, שיקול משמעותי בהחלטה האם לגלות פרוטוקולים של ועדות בדיקה.

גם בסיס לכאורה לאי התאמה בין עדויות שניתנו בבית המשפט, לבין עדויות שניתנו בפני הועדה, תומך בהסרת החיסיון. דיון דומה התקיים גם בפס”ד עפרה הר-טל אשר במהלך טיפול קרינתי נחשפה בטעות למינוני קרינה חריגים ונפטרה.

״הקומבינה בבתי חולים״: חוקרים מקרה ספציפי במסווה של ועדת איכות

החוק מתיר גם מינוי ״ועדת בקרה ואיכות״. ועדה זו על פניו חסויה לגמרי. מדוע? מפני הרצון להתייעל מבלי שמשפחת הנפטר תגרוף מכך תועלת משפטית. מדוע ״על פניו״? כי בתי חולים מצאו קרדום לחפור בו: הם ממנים ועדת בקרה ואיכות במסווה לחקירת מקרים ספציפים.
האם למסור למשפחה פרוטוקולים של ועדה כזו? פסק דין לילי חן קבע שלשם פתרון השאלה יש לבדוק את תכלית מינוי הועדה והמטרה לשמה הוקמה.

תמונת מחבר

עו״ד אורן בושרי

5/5