• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

נזק לרכבנזק לרכב מתאונה, מכוסה בפוליסת ביטוח מקיף, המבטיחה כיסוי עבור כל נזק שאירע לכלי הרכב, גם עקב גניבה, אירועי טבע ושריפות.

ביטוח זה גם כולל בתוכו “ביטוח צד ג'” שבו מכסה המבטח את הנזק שהמבוטח גרם לצד השלישי. 

כשאין ביטוח מקיף, נותרה פתוחה האפשרות להגיש תביעה כנגד הנהג הפוגע, אבל כאן כבר צריך להוכיח את אשמו.

נזק לרכב בתאונה/

את מי תובעים?

נזקי הרכוש ברי תביעה מהנהג האחראי לקרות התאונה ומחברת הביטוח שלו. מלבד האפשרות (המקבילה בחלקה) לתבוע את חברת הביטוח מקיף. רק שלפני כן, כדאי לצלם את נזק הרכוש לשני כלי הרכב ולמקרה שבו הצד השני ינסה להאדיר נזקים. כדאי לצלם גם את זירת התאונה לפני הזזת כלי הרכב כי התמונה תעיד על נסיבות התאונה. אם המשטרה עשתה את העבודה נאמנה והגישה כתב אישום שהביא להרשעה, הדבר יהווה על-פי רב ראיה חותכת לאשמו של הנהג המעורב.

לתביעת נזקי רכוש תצורף חוו”ד שמאי (ניתן אבל לא כדאי לצרף במקום חוות דעת שמאי מס’ הצעות מחיר ממוסכים). בתביעה את פוליסת הביטוח המקיף של הרכב יש לזכור לתבוע מהנהג האשם גם את ההשתתפות העצמית, וגם את הפסד היעדר הנחת התביעות. מדוע? כי התביעה תייקר מנק’ זמן זו את הפרמיה העתידית, שלא הייתה מתייקרת אלמלא התאונה.

לאחר שיוגש כתב הגנה, ביהמ”ש, בדר”כ בתביעות קטנות, ידון במחלוקת העובדתית. רב המחלוקות נסגרות מחוץ לכתלי ביהמ”ש אבל לעתים הסוגיות מורכבות:

כאן אין שאלה של מי אשם בתאונה. יושבי הרכב תובעים את הביטוח חובה של הרכב בו נסעו. גם אם האשמה היא של רכב אחר. הולך רגל שנפגע יתבע את נהג הרכב שפגע בו ואת חברת ביטוח החובה שלו. 

למשל, האם יכולה חברת ביטוח להתנער מתשלום נזק לרכב כשהפוליסה היא של נהג נקוב בשם, והנהג שנהג בתאונה הוא אחר? חברות הביטוח מסכימות להוזיל פרמיה בתנאים מסוימים אם הסיכון לקרות אירוע הביטוח הוא נמוך יותר. כך, דתיים יכולים לקבל פרמיה מופחתת אם יצהירו שהם נוהגים בכל ימות השבוע לבד משבת, שכן בכך סיכונה של חברת הביטוח יהא מופחת. כך, גם לגבי מבוטחים שמוכנים להגביל את הפוליסה לנהג אחד ויחיד. מה אם מבוטח בביטוח נהג נקוב בשם, שיצא עם חברו לבר, לגם אלכוהול, חש שמוטב שלא ינהג כי אם חברו הצלול, ובכ”ז החבר גורם לתאונה? דחיית תביעת הביטוח היא אוטומטית. אלא שעל פי סעיף 18 ג’ לחוק חוזה הביטוח, חברת הביטוח לא יכולה לעשות כן, והיא בכ”ז תישא בתשלום תגמולים מופחתים, (בהתאמה להבדל שבין הפרמיות, הזולה לעומת היקרה), אלא ו-:

א: המבוטח פעל בכוונת מירמה או
ב: מבטח סביר אחר לא היה מוכן לבטח.

התנאי השני הוא אינו תנאי שקל לעמוד בו מנק’ מבטה של חברת הביטוח. בפס”ד רמי חדד נ’ מנורה בת.א. 5283/06 (ראשל”צ) נקבע כי נטל ההוכחה על התובע רק להוכיח את קרות האירוע ואילו הנטל להוכחת היסוד לשלילת כספי הפיצויים, מוטל על חברת הביטוח. ברור שאם הנוהג ברכב בדרך קבע הוא לא הנהג הנקוב בשם, רק כדי לחסוך בעלויות הפרמיה, בית המשפט יראה בכך “כוונת מירמה”. אולם במקרים דומים למקרה שתואר לעיל, בו הנסיבות היו מורכבות, חברת הביטוח תצטרך לשאת בתשלום עבור נזק לרכב בתגמולים מופחתים.

השאלה אם אי קיום דרישה לאמצעי מיגון קובעת שאין כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה או גניבה? בע”א 3488/06 אקרמן שאיבות, נקבע שלא. במשאית הותקנו אמצעי מיגון מסוג מנעול הגה הידראולי ובפועל המשאית לא חוברה למערכת איתוראן  כנדרש בפוליסה.  נקבע שאת החמרת הסיכון שנגרמה לחב׳ הביטוח יש לבחון על פי הוראות סעיף 21 לחוק. קרי, כמו במקרה חדד, רק אם קיימת כוונת מרמה, ואם המבטח כמבטח סביר היה נמנע מלבטח תוך כדי החמרת הסיכון. אם התשובה היא שלילית לזה ולזה, הרי חברת הביטוח, גם כאן, תשא בתגמולים מופחתים, ובהתאמה דומה.

המפקח על הביטוח קבע כמה התניות לשימוש בפוליגרף ביחסים שבין מבטח למבוטח:

1. על חברת הביטוח לערוך מסמך המתעד את החשדות שעלו והסיבות להם.  ניתן להציע בדיקת פוליגרף רק כשעולות חשדות למרמה מצד התובע.

2. חברת הביטוח תספק רשימה של מכוני בדיקה בהם תוכל להיערך הבדיקה, שמהם יבחר התובע את המכון המתאים לו.

3. חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף.

4. הסכם פוליגרף ייחתם רק לאחר שניתנה לתובע שהות מספקת לבחינת ההצעה לעריכת בדיקת פוליגרף, ולפחות 24 שעות.

5. בדיקת הפוליגרף לא תשמש ראיה מכרעת.

6. לא תמנע זכותו של מבוטח לערוך בדיקת פוליגרף נוספת.

7.  הפוליגרף לא ישלול או יגביל את זכותו של התובע לפנות לערכאות משפטיות.

8. תובע שמסרב להצעת הגוף המוסדי לערוך בדיקת פוליגרף, וכן גם אחרי שחתם על הסכם בדיקת פוליגרף,  סירובו לא יפגע בזכויותיו, לא ייחשב כויתור ולא יוגש כראיה לבית המשפט.

9. חברת הביטוח איננה יכולה להסתמך בעת דחיית תביעה או חלק ממנה, רק על תוצאותיה של בדיקת בדיקת פוליגרף.

10.  על חברת הביטוח לאסוף ולשמור מידע סטטיסטי לגבי מספר ההצעות שהציע לתובעים לעריכת בדיקת פוליגרף, מספר בדיקות פוליגרף שנעשו בפועל ותוצאות בדיקות אלה.

דילוג לתוכן