תחשיב נזק – שבר בכתף

תחשיב נזק – שבר בכתף

 

בבית משפט השלום
ת.א.912-06-09
____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:- בפני כב’ השופטת ח. שניצר

בהתאם להחלטת כב’ בית המשפט, מתכבדת התובעת באמצעות בא כוחה להגיש תחשיב לאמדן נזקיה. תחשיב זה מוגש אך ורק לצורך מו”מ לפשרה בלבד ואינו בגדר הודאה כי אלו בלבד הם נזקיה. כ”כ, מבקשת התובעת להבהיר, כי אין בהגשת התחשיב כדי הסכמה בדבר הנכות הרפואית האורטופדית, קל וחומר התפקודית, שהעמיד מומחה ביהמ”ש.
1. תאונה מיום: 9.1.2009
2. פגיעה: שבר במפרק הסטרנו-קלויקולרי מימין, שבר בצלעות 3, 4, 5, שבר בקרסול ימין ושבר בעצם החזה.
3. נכות: פרופ’ הלל העמיד נכותה הצמיתה על 5% בלבד בגין פגיעתה.

***חוו”ד המומחה מצורפת ומסומנת “נספח 1.”
4. הנכות התפקודית:

התובעת עובדת באגף שירות לקוחות של חברת לוגיסטיקר, אבל אופיו של התפקיד לא מסתכם בעבדות מזכירות, אלא גם “על הרגליים”.

המומחה שמונה זוקף לזכותה אחוזי נכות לפי מחצית הסעיף בלא סמכות לעשות כן, שכן פגיעתה בכתף תואמת את הגדרת הסעיף. על כן, התובעת מבקשת מבית המשפט, בנסיבות, לסטות מקביעת הנכות הרפואית ולקבוע, כפי שלו סמכות לעשות כן, כי נכותה התפקודית הינה 10% לפחות.  נכות זו תואמת את המעבר ל2/3 משרה כפי שיפורט בהמשך.

נכון שהמומחה קבע אי כושר למשך 5 חודשים ראשונים בסה”כ, אבל בניגוד אליו שהוא אורטופד לבד, רופא תעסוקתי קבע 6 שעות עבודה ליום כהגבלה לצמיתות.

***מסמך רופא תעסוקתי מצורף ומסומן “נספח 2.”
מכאן, באים אנו לגובה הנזק:

5. הפסדי השתכרות לעבר:

גלובלית, לעבר, מבוקש סך של 20,000 ₪.
התובעת “חלבה” את שעות המחלה שהיו לה כך שתלושי השכר  משקרים באשר להפסדיה. יותר מזה, לכשתצא לפנסיה היא תפסיד את הזכות לפיצוי כספי חלף ימי המחלה.

***תלושי שכר ומסמך המעסיק המתעד העדרותה מצ”ב ומסומנים “נספח 3.”

6. הפסדי השתכרות לעתיד:

החישוב ייערך עד גיל 70.
139,000 ₪ = מקדם היוון 85.25 [היוון משך 8 שנים עד הגיע גיל 70x [ 1,633 ₪ [הפסד חודשי לאור מעבר ל 2/3 משרה].

***מכתב המעסיק בדבר מעבר ל-2/3 משרה מצ”ב ומסומן “נספח 4.”

7. לעניין כאב וסבל:

לפי נכות של 5%, התוצאה המתקבלת נמוכה מהסך המקסימלי אילו היה מדובר בתיק ללא נכות. מהטעם הזה יש לפסוק סך של 15,500 ₪. משום שמלבד הפגיעה האורטופדית שמקנה נכות, הרי מדובר בעוד “כאב וסבל מזכה” בעקבות הפגיעה בצלעות ושאר המכאובים.
לעניין עזרת צד ג’:

הצידוק לעזרה נלמד מעצם קביעת הנכות. במשך החודשים מעת התאונה בני משפחתה סעדו אותה באופן אינטנסיבי בייחוד כשהתובעת ממציאה ראיות להוכחת הוצאות עבור עזרת הזולת וכשברי שמצבה הפיזי חייב אותה לקבל עזרה בשכר וכי לא היה בעזרת המשפחה כדי למצות את הנדרש במצבה, יש לפצותה ומוצע סך גלובאלי של 10,000 ₪ לעבר ולעתיד.
לעניין הוצאות רפואיות, נסיעות ונלוות:
מאז התאונה קיבלה התובעת טפולים רפואיים שונים ובעיקר אורטופדיים.   באופן טבעי התובעת לא שמרה על כל הקבלות שברשותה אך לאור האמור ולאור אלה שבנמצא, תוערכנה ההוצאות לעבר ולעתיד בסך גלובאלי בסך 15,000 ₪.
העובדה שהתובעת מתגוררת בערד הכבידה על הוצאות הנסיעה.

***העתק הקבלות שכן בנמצא, מצורפות כעת ומסומנות  נספח 5.”.
8. לסיכום:

על יסוד האמור לעיל, ומבלי לפגוע בזכויות התובעת מוצע כי הנתבעות יפצו את התובעת לפי המפורט להלן:
1.  פיצוי עבור נזק שאינו נזק ממוני 15,000
2.  הפסדי השתכרות בעבר 20,000
3.   הפסדי השתכרות בעתיד 139,000
4.    הוצאות  15,000
5.    עזרת צד ג’ לעבר ולעתיד 10,000
סה”כ 199,000

לאור כל האמור לעיל, יש להציע כדלקמן:

(א) לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הסך האמור בסעיף א.

(ב) לחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט, שכ”ט עו”ד, ומע”מ בגובה 11% מהסך לתשלום.

5/5
דילוג לתוכן