תחשיב נזק – כאבי ראש – מציל בריכה

בבית משפט השלום
ת.א. 9032/04
______________________        ______________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-    בפני כב’ השופט י. קינר
התובע:

XXXXXXXXXXXX

נ  –  ג  –  ד

הנתבעים:

1. סססססססססססס
2. “ביטוח ישיר”, חב’ לביטוח בע”מ
ע”י ב”כ עוה”ד מיכאלה מזרחי
יצחק שדה 17, תל אביב
פקס 035622374, טל’ 035613156

תחשיב נזק

בהתאם להחלטת כב’ בית המשפט, מתכבד התובע באמצעות בא כוחו להגיש תחשיב אומדן נזקים. כבר בפתיח יודגש כי תחשיב זה מוגש אך ורק לצורך מו”מ לפשרה בלבד ואינו בגדר הודאה כי אלו בלבד הם נזקיו.

1.    נתונים בסיסיים:
התובע:  XXXX
מקצוע ותפקיד: מציל.
תאריך לידה : 1981.
עיסוק לפני  התאונה: מציל, ספורטן.
בסיס שכר לחישוב: 7,000 ₪.

נכות וחוו”ד:

‎‎‎התובע נבדק ע”י מומחה רפואי מטעם בית משפט, ד”ר מלמד, שקבע את נכותו הרפואית בתחום הנוירולוגי, לאור האשפוז הממושך, וכאבי הראש התכופים בשיעור של 5% נכות, לצמיתות.
***חוו”ד ד”ר מלמד, מצורפת ומסומנת ” נספח I.”

2.    לעניין הנכות התפקודית:

מקצועו של התובע “מציל בריכה” מצריך עירנות, רגישות, אחריות גבוהה, קשב, וכ”כ פיזיות, כושר, בריאות. עתה, מגבלותיו שנמנע ויימנע ממנו, עקב פגיעתו.

3.    שכר ערב הפגיעה:

אמנם מדובר בתאונת דרכים, אבל כזו שהוגשה לפי הפקנ”ז, ועל כך דובר כבר רבות.
ככזו, בית המשפט אינו מוגבל לפסוק על פי השכר בנטו, ולכן גם בתחשיב זה ילקח שכר ברוטו של 7,000 ₪.

***תעודת מציל מצורפת ומסומנת “נספח II.”

מכאן באים אנו לגובה הנזק:

4.    הפסדים לעבר :
התובע לא עבד בזמן הסמוך לתאונה, אם כי נהיר שהיתה ידו משגת פרנסה לו היה בריא. תק’ ההחלמה משברים בגולגולת הינה ארוכה. המסמכים הרפואיים מדברים על כך כי גם 8 חודשים אחרי התאונה היה התובע עדיין במעקב רפואי והתלונן על טנטון וכאבי ראש. לפיכך, בגין ראש נזק זה, מוצע לפצות ע”ס 7,000 ₪ * 8 חודשים = 56,000 ₪.

5.    לעניין כאב וסבל:
בהשוואה לפי פי 3 מהפלת”ד ידרוש התובע בגין ראש נזק זה, גלובלית, סך של 45,000 ₪.

6.    לעניין הפסדי השתכרות בעתיד:
אמנם מדובר בתאונת דרכים, אבל כזו שהוגשה לפי הפקנ”ז, ילקח שכר ברוטו של 7,000 ₪ ועוד זה שכר נמוך יחסית לשכר מצילים.
לפי מקדם היוון, 346.26*5% נכות*7,000 ₪ = 121,194 ₪.

7.    לעניין עזרת צד ג’:

על אף שמדובר ב”נזק מיוחד”, וגם כאשר אין ראיות מפורטות בשלב הגשת התחשיב להוצאות שהוצאו, מוסמך בימ”ש לפסוק פיצוי על דרך אומדנה, באם סבירה המסקנה כי ההוצאות הוצאו (וראו ד’ קציר פיצויים בשל נזק גוף (כרך א’, תשס”ג), עמ’ 682 וכן ע”א 5149/94 “הסנה” חברה ישראלית לביטוח בע”מ נ’ לוי).

גם כשהתובע לא ממציא ראיות להוכחת הוצאות עבור עזרת הזולת ומאידך, ברי שמצבו הפיזי חייב אותו לקבל עזרה בשכר, וכי לא היה בעזרת המשפחה כדי למצות את הנדרש במצבו, ולכן יש לפצותו בסך גלובאלי של 50,000 ₪ לעבר ולעתיד.

8.    הוצאות רפואיות לרבות עלות חוו”ד:
מאז התאונה קיבל התובע טפולים רפואיים שונים. הוא לא שמר על כל קבלה וקבלה ומה גם שאין לצפות ממנו כי ישמור על כל קבלה וקבלה שהייתה ברשותו, אך בכ”ז, תוערכנה ההוצאות לעבר ולעתיד בסך גלובאלי בסך 20,000 ש”ח.

בנוסף, יש לזכור להוסיף ולציין את חוות דעתו של ד”ר מלמד בה נשא במחצית ובגובה 3,234  ₪ ועוד את חוו”ד ד”ר שטינוויל אותה צירף לתביעה, עבורה שילם סך 800 ₪.

*** העתקי קבלות מצורפים ומסומנים “נספח III.”

9.    לסיכום:

על יסוד האמור לעיל, ומבלי לפגוע בזכויות התובע מוצע לפצות את התובע לפי המפורט להלן:

1.        פיצוי עבור נזק שאינו נזק ממוני    45,000
2.         הפסדי השתכרות בעבר    56,000
3.         הפסדי השתכרות בעתיד      121,194
4.          הוצאות לרבות עלות חוו”ד     24,034
5.          עזרת צד ג’      50,000
סה”כ    296,228

לאור כל האמור לעיל, יש להציע כדלקמן:

(א)    לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך 296,228 ש”ח.

(ב)    לחייב את הנתבעות בהוצאות המשפט, שכ”ט עו”ד, ומע”מ בגובה 20% מהסך לתשלום האמור בסעיף א’.

___________________
אורן בושרי, עו”ד
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן