תביעה – תאונת דרכים – הולכת רגל – לפי התקנות החדשות

כתב תביעה בסדר דין רגיל

חלק ראשון

תאריך החתימה על המסמך: יום רביעי, 13 ינואר 2021

בבימ”ש השלום בנתניה
בעניין:-
התובעת:

XXXXX
רובינא 13, כפר יונה
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, מ.ר. 29404,
ו/או עו”ד עדן גלאם, מ.ר. 83830,
רח’ ירושלים 28, חדרה, טל’: 6212180 – 04,
פקס ממוחשב: 5270038 – 03,
דוא”ל: oren@orendin.com

נ – ג – ד

הנתבעים:

1. איאד קעדאן, ת.ז. 27532860
באקה אל גרביה
2. “קרנית”, הקרן לנפגעי תאונות דרכים
מנחם בגין 123, ת”א

1. האם מי מהנתבעים אחד מאלה: פסול דין, קטין, תאגיד: לא.
2. סוג התביעה ונושאה: נזיקית, כספית.
3. שווי סכום התובענה: לא ניתן להערכה.
4. אגרה: סכום האגרה שיש לשלם: 710 ש”ח בהתאם לפי תקנה 5 לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס”ז -2007.
5. הליך נוסף: לא קיים הליך נוסף בבית משפט או בבית דין, בקשר למסכת עובדתית דומה.
6. הזמנה לדין: הואיל והוגש כתב תביעה זה נגדך, את/ה מוזמן/ת להגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים מיום שהומצא לך כתב תביעה זה / בתביעה שעניינה רשלנות רפואית יוגש כתב ההגנה בתוך 120 ימים מיום שהומצא לך כתב תביעה זה. לתשומת ליבך, אם לא תגיש/י כתב הגנה, אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע”ט-2018 תהיה לתובע/ת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

חלק שני

7. תיאור התובע/ת (יש לתאר באופן תמציתי):
התובעת הייתה בזמנים הרלבנטים לתאונה הולכת רגל.

8. תיאור הנתבע/ת (יש לתאר באופן תמציתי):
הנתבע מס’ 1 היה הנהג והעושה שימוש בזמנים הרלבנטים לתאונה שלהלן ברכב חסר ביטוח הנושא לוחית רישוי שמספרה 5679251 (להלן: “הרכב”). מכאן חבותו.
הנתבעת מס’ 2, הנה תאגיד סטטורי חליפי לחברת ביטוח שהיתה אמורה לבטח את העושה שימוש ברכב עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי.

9. הסעד המבוקש בתביעה זו הוא (יש לתאר באופן תמציתי):
כספי

10. אלה העובדות הנחוצות לביסוס עילת התביעה ומתי נולדה (יש לפרט אך ורק את תמצית העובדות המקימות את עילת התביעה):
התובעת היתה מעורבת כהולכת רגל בתאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ועל כן נושאים הנתבעים באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעת בגין כל נזקי הגוף שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה.

11. סמכות מקומית: לבית משפט השלום בנתניה במחוז מרכז יש סמכות לדון בתביעה זו הואיל ובתחומו אירעה התאונה ולמי מהנתבעות סניפים באיזור זה.

חלק שלישי:
[כלל העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות ומידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שביו בעלי הדין]

12. ביום 22/1/20 או בסמוך לכך נפגעה התובעת בתאונת דרכים ברח’ אבן יהודה בנתניה. בו בעת שחצתה את הכביש, הגיח הרכב דלעיל, נהוג בידי הנתבע מס’ 1, פגע בה והטיח אותה ארצה. כתוצאה מהתאונה ובעקבותיה, התובעת נחבלה חבלות של ממש, וכפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).

התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעת בגין כל נזקי הגוף שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה.

13. התובעת נמצאה על ידי ניידת מד”א ותוארה כמי שנחבלה בצד שמאל של הגוף. באמצעות הניידת הובהלה למרכז הרפואי “לניאדו” בנתניה וטופלה שם.

14. לאחרי כן, היא אמנם שוחררה, אך ע”פ הרשומות הרפואיות היא המשיכה לפקוד את קופת החולים בה היא חברה, תדירות, ללא הטבה משמעותית במצבה הרפואי.

הרשומות הרפואיות שבקופה העלו ממצאים נוספים: בבדיקת מיפוי עצמות נצפה שבר בצלעות וכן במצאים נוספים של דגשים ברגליים.

בייחוד התובעת סובלת מאז התאונה ובעקבותיה מכאב ניכר בכתף ולרבות מהגבלה בתנועות.

15. עובר לאירוע התאונה, הייתה התובעת נמרצת, עצמאית, ומלאת חיים, ואולם, בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובלת התובעת בין היתר מהגבלות ומגבלות ניכרות בתנועות הגוף הנובעים ו/או הקשורים לנזקיה מהתאונה.

16. ‎בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשתה, היא מתקשה ועוד תתקשה התובעת אף בביצוע פעולות פשוטות כגון, ריכוז, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית, בישול, כביסה ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

17. בשל פגיעתה בתאונה, נגרמו לתובעת בעבר ואף ייגרמו לה בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בשל המגבלות וההפרעות, נשתבשה שיגרת חייה של התובעת והיא הפכה להיות חסרת סבלנות, עצבנית ותלותית.

18. נכותה התפקודית של התובעת בגין פגיעותיה מהתאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לה, וזאת לאור שיבוש מהלך חייה התקין. בשל נזקיה מהתאונה, נפגע כושר תפקודה היומיומי של התובעת כאמור דלעיל, והיא נזקקה בעבר לעזרת זולת מוגברת. מיטיבי נזקה, הנם בבחינת מטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעים הם ממחים לתובעת.

19. כתוצאה מפגיעת התובעת בתאונה נגרמו לה הפסדי שכר בעבר. עוד ייגרמו לתובעת הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד, כולל הפסדי פנסיה.

20. לא זו אף זו, בשל נזקיה מהתאונה כאמור ייגרמו לתובעת בעתיד הוצאות רפואיות ביניהן הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים. התובעת נדרשה ועוד היא תידרש להוצאות דיור וניידות.

21. בשל התאונה נגרמה לתובעת נכות לצמיתות. בד בבד, עותרת התובעת למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי ולקביעת מצבה הרפואי ונכותה בגין התאונה הנ”ל.

22. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובעת בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעת לפצות את התובעת בגינם:

א. נזק מיוחד:
1. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת………………………………50,000 ₪
2. הפסדי השתכרות בעבר………………………………….50,000 ₪
3. הוצאות רפואיות מעבר לאלה הכלולים בסל הבריאות, נסיעה ונלוות לעבר וכן בעבור הוצאות ריפוי, 45.000 ₪
4. השבה למיטיבי הנזק…………………….50.000 ₪

ב. נזק כללי:
1. נזק לא ממוני של כאב וסבל
2. הפסד השתכרות בעתיד ואובדן כושר השתכרות;
3. הוצאות רפואיות, לרבות טיפולים פיזיוטרפיים, טיפולים הוליסטיים וטיפולים רפואיים אחרים וטיפולים בכלל ככל שאלה שיידרשו להטבת נזקיה של התובעת;
4. עזרת צד ג’, לרבות סיעוד ועזרה במשק בית;
5. הוצאות נסיעה;

23. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

24. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעים לשלם לתובעת את מלוא נזקיה המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.
_____________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

נספחים: תוכן עניינים

אישור משטרה…… (1)
חומר רפואי………. (2)

אישור משטרה… (1)(עמ’6)

חומר רפואי… (2)(עמ’8)

5/5
דילוג לתוכן