תביעה – שבר בקלויקולה ושבר בסקפולה

תביעה – שבר בקלויקולה ושבר בסקפולה

1. התובע, יליד 1978, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2. הנתבעת (להלן “הנתבעת”) הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את העושה שימוש ברכב קטנוע הנושא לוחית רישוי שמספרה 9968059 (להלן: “הרכב”)  במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה.

***העתק תעודת הביטוח מצורף ומסומן “א”.

3. ביום 6/11/10 או בסמוך לכך, אירעה לתובע תאונת דרכים. התאונה אירעה שעה שהתובע נהג ברכב הקטנוע הנ”ל. בקטע דרך מסוים, התנגש בו רוכב אופניים שלא שעה להוראות הדרך וכתוצאה מכך איבד התובע שיווי משקל על כלי הרכב, סטה ממסלולו, ניתק מאופנועו, הועף הימנו ונחבל חבלות של ממש כפי שיפורט עוד להלן.

צוות של מד”א הגיע לזירת האירוע ותיעד קינמטיקה קשה, את התובע שכוב על הכביש, מחוסר הכרה לדברי עוברי אורח, עם פצעים ושפשופים באזור הגפיים עליונות ותחתונות וכשהוא מתאונן על כאבים באזור עצם הקלויקולה.
(האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).

*** דו”ח פינוי מאת מד”א מצ”ב מהווה חלק בלתי נפרד מהתביעה ומס’ “נספח 1.”.

4. התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת (להלן: “הנתבעת”) באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובע בגין כל נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

5. התובע הובהל לבית החולים רמב”ם בחיפה, שם אובחנו שברים בצלעות משמאל, שברים של קלביקולה וסקפולה שמאלית, קונטוזיה בריאה (חבלה בריקמת הריאה) ופנאומוטורקס מיזרי (חזה אוויר על רקע הטראומה שחווה ואשר משמעו קרע בקרום הפלאורה וכניסת אוויר דרכו ) – ממצא המסביר את קוצר הנשימה שממנו סבל התובע.

בהמשך תועד אצל התובע כאבים בכף יד שמאל, בשורש כף היד באזור האמה, MPJ3, ובברכיים. בעיקר המדובר בברך שמאל לגביה מתועדת רגישות מדיאלית. בברכיים נתגלו צלקות מכערות ושפשופים, המצריכים חבישות מיוחדות מחוץ לסל הבריאות.

***תיעוד רפואי לרבות גיליון חדר המיון מצורף ומסומן “נספח 2.”

6. נכון למועד הגשת התביעה, לא חלה הטבה משמעותית במצבו של התובע והוא עוד צפוי לסבול מהגבלה בתפקוד פרי יציר התאונה דלעיל.

7. עובר לתאונה היה התובע גבר בריא ונמרץ. באיבחה אחת, השתנה אורח חייו: בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובל התובע מכאבים תמידיים, הפרעות ומגבלות ניכרות, הנובעים ו/או הקשורים לנזקיו מהתאונה. בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשה, הוא מתקשה ועוד צפוי התובע להתקשות בביצוע פעולות פשוטות כגון, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

8. עיסוקו של התובע מתמקד בעריכת וידאו ובטבחות. כתוצאה מפגיעת התובע בתאונה נגרמו לו הפסדי שכר בעבר ועוד ייגרמו לתובע הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד.

9. התובע יטען כי נכותו התפקודית בגין התאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לו, וזאת לאור שיבוש מהלך חייו התקין.

10. בשל פגיעתו בתאונה, נגרמו לתובע בעבר ואף ייגרמו לו בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים  מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

11. ועוד, בשל נזקיו מהתאונה, נפגע כושר תפקודו היומיומי של התובע כאמור דלעיל, והוא נזקק בעבר לעזרת זולת מוגברת. אלה שסעדו אותו בעבר הנם בבחינת מיטיבי גוף ואת זכותם להיפרע הם ממחים לתובע.

12. לא זו אף זו, בשל נזקיו מהתאונה כאמור ייגרמו לתובע בעתיד הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

13. בשל התאונה נגרמה לתובע נכות לצמיתות. התובע עותר בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה (ביחס לכתף, לברכיים ולכף היד) הריאות הנוירולוגיה והפלסטיקה (בקשר עם צלקות בברכיים) לשם בדיקתו וקביעת מצבו הרפואי ונכותו בגין התאונה, הכל בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

14. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובע בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבע/ת לפצות את התובע בגינם:

א. נזק מיוחד:
1. הוצאות רפואיות, נסיעה ונלוות לעבר:  50,000 ₪
2. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת:     20,000 ₪
3. הפסדי השתכרות בעבר:     80,000 ₪

ב. נזק כללי:
כבוד בית המשפט יתבקש לשום נזקיו של התובע לעתיד בשל:
1. נזק לא ממוני של כאב וסבל לפי אחוזי הנכות שיקבעו.
2. הוצאות רפואיות (מעבר לסל הבריאות), הוצאות נסיעה ונלוות לעתיד.
3. הוצאות עזרת צד ג’.
4.הפסדי השתכרות בעתיד ופנסיה.

15. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

16. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

17. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובע את מלוא נזקיו המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

______________
אורן בושרי, עו”ד
ב”כ התובע

בבית  משפט השלום
ת.א. 000000/11
_____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-
התובע:
המבקש

*************
ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי. רח’ רמב”ם 15 חדרה, 38363
טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03
נ  –  ג  –  ד

הנתבעת:
המשיבה “הראל” חברה לביטוח
אבא הלל 3, ר”ג
בקשה למינוי מומחה/ים רפואי/ים
התובע בתיק זה, עותר בזאת מביהמ”ש הנכבד למנות לו מומחה רפואי, בתחום האורטופדיה (ביחס לכתף, לברכיים ולכף היד) הריאות הנוירולוגיה והפלסטיקה על בסיס התיעוד הרפואי המצורף לכתב התביעה ואשר יש בו  די כדי להוות ראשית ראייה לנכותו.
______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404

5/5
דילוג לתוכן