תביעה – שבר בצלעות

תביעה – שבר בצלעות

1.    התובע, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2.    הנתבעת (להלן “הנתבעת”) הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את השימוש ברכב מסוג “רובר”, הנושא לוחית רישוי שמספרה 7333608 (להלן: “הרכב”)  במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה.

3.    ביום 14/4/07 אירעה לתובע תאונת דרכים. התאונה אירעה שעה שהרכב בו נהג, התנגש ברכב משא סיטרואן אחר שהאחרון לא שעה ונתן זכות קדימה כמבוקש. כתוצאה ממעשה זה, נפגע התובע בכל חלקי גופו ונגרמו לו נזקי גוף, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).

*** אישור משטרה מצורף ומסומן “נספח 1.”.

4.    התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת (להלן: “הנתבעת”) באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובע בגין כל נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

5.    התובע טופל בבית החולים ובקופת חולים. התובע אמנם שוחרר עם הוראות בדבר המשך מעקב אלא שכאביו עדיין עמו ואח”כ המשיך להיות מטופל בקופות החולים והוא המשיך להיפגש עם רופאיו תדירות לנוכח בעיות אורטופדיות.

מהחומר הרפואי עולה כי התובע אושפז בשל פצע פרונטו פריאטלי עם המטומה תת עורית קטנה, בשל שינויים פיברוטיים ואינרטסטיציאליים בריאה ימנית ובRLL. עוד הוא אושפז בשל שבר שבצלע 11 בבית החזה מימין. CT גב שנערך העלה שברים בחוליה C2. כן הודגם שבר בראש, בעצם טמפורלית משמאל לצד המטומה תת עורית.

***תיעוד רפואי לרבות גיליון חדר המיון מצורף ומסומן “נספח 2.”

6.    למצער, לא חלה הטבה משמעותית במצבו של התובע והוא עוד צפוי לסבול מהגבלה בתפקוד פרי יציר התאונה דלעיל.

7.    עובר לתאונה היה התובע גבר בריא ונמרץ. וכך, באיבחה אחת, השתנה אורח חייו פלאים: בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובל התובע מכאבים תמידיים, הפרעות ומגבלות ניכרות, הנובעים ו/או הקשורים לנזקיו מהתאונה. בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשה, הוא מתקשה ועוד צפוי התובע להתקשות בביצוע פעולות פשוטות כגון, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

8.    כתוצאה מפגיעת התובע בתאונה נגרמו לו הפסדי שכר בעבר ועוד ייגרמו לתובע הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד.
***אישור מחלה מצורפים ומסומנים “נספח 3.”

9.    התובע יטען כי נכותו התפקודית בגין התאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לו, וזאת לאור שיבוש מהלך חייו התקין.

10.    בשל פגיעתו בתאונה, נגרמו לתובע בעבר ואף ייגרמו לו בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים  מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
באותו הקשר, לולא התאונה, לא היה התובע נזקק לתשלום נוסף למוסד האקדמי בו הוא לומד.

***העתק חלקי של קבלות בגין הוצ’ מצורף ומסומן “נספח 4.”

11.    ועוד, בשל נזקיו מהתאונה, נפגע כושר תפקודו היומיומי של התובע כאמור דלעיל, והוא נזקק בעבר לעזרת זולת מוגברת. בני משפחתו שסעדו אותו בעבר הנם בבחינת מיטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעת הם ממחים לתובע.

12.    לא זו אף זו, בשל נזקיו מהתאונה כאמור ייגרמו לתובע בעתיד הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

13.    בשל התאונה נגרמה לתובע נכות לצמיתות. התובע עותר בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי הריאות והנוירולוגיה לשם בדיקתו וקביעת מצבו הרפואי ונכותו בגין התאונה, הכל בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

14.    להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובע בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעת ביחד וכל אחת מהן לחוד לפצות את התובע בגינם:

א.    נזק מיוחד:
1. הוצאות רפואיות, נסיעה ונלוות לעבר:    12,000 ₪
2. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת:            12,000 ₪
3. הפסדי השתכרות בעבר:                    14,000 ₪

ב.    נזק כללי:
בית המשפט יתבקש לשום נזקיו של התובע לעתיד בשל:
1. נזק לא ממוני לפי אחוזי הנכות שיקבעו.
2. הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה ונלוות לעתיד.
3. הוצאות עזרת צד ג’.
4.הפסדי השתכרות בעתיד ופנסיה.

15.    לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

16.    כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

17.    אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובע את מלוא נזקיו המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן