תביעה – שבר בעצם הפיבולה

 

כתב תביעה

1.    התובע, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2.    הנתבעת (להלן “הנתבעת”) הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את השימוש ברכב קטנוע מסוג “הונדה”, הנושא לוחית רישוי שמספרה 2964635 (להלן: “הרכב”)  במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה.

3.    ביום 5/12/06 אירעה לתובע תאונת דרכים. התאונה אירעה שעה שרכב הקטנוע בו נסע, נהוג על ידו, נפגע על ידי רכב “סיאט” מאחור והטיחו ארצה. כתוצאה ממעשה זה, נפגע התובע ברגלו בעיקר ובקרסול ימין ונגרמו לו נזקי גוף, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).

*** אישור משטרה מצורף ומסומן “נספח 1.”.

4.    התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת (להלן: “הנתבעת”) באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובע בגין כל נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה.

5.    התובע הובהל לטיפול רפואי דחוף בבית החולים. שם, אובחן שבר בעצם הפיבולה בקרסול, ורגלו הושמה בגבס. אלא שעד עצם הגשת כתב תביעה זה טרם ניראה חיבור מלא של השבר.

***תיעוד רפואי לרבות גיליון חדר המיון מצורף ומסומן “נספח 2.”

6.    למצער, גם אחר הטיפולים הללו, לא חלה הטבה משמעותית במצבו של התובע, עובר לתאונה, והוא למצער עוד צפוי לסבול מהגבלה בתפקוד פרי יציר התאונה דלעיל. מאז קבלת טיפולים רפואיים אלה, כאביו של תובע עדיין עמו ואח”כ המשיך להיות מטופל בקופות החולים, לרבות קבלת טיפולי פיזיותרפיה, והוא המשיך להיפגש עם רופאיו תדירות לנוכח בעיות אורטופדיות.

7.    עובר לתאונה היה התובע גבר בריא ונמרץ. וכך, באיבחה אחת, השתנה אורח חייו פלאים: בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובל התובע מכאבים תמידיים, הפרעות ומגבלות ניכרות, הנובעים ו/או הקשורים לנזקיו מהתאונה. בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשה, הוא מתקשה ועוד צפוי התובע להתקשות בביצוע פעולות פשוטות כגון, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

8.    כתוצאה מפגיעת התובע בתאונה נגרמו לו הפסדי שכר בעבר ועוד ייגרמו לתובע הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד.

9.    במועד התאונה שימש התובע כשליח פיצה, והשתכר שכר נאה, שהורכב, לבד מהמשכורת הבסיסית, מתשרים נאים.

10.    התובע יטען כי נכותו התפקודית בגין התאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לו, וזאת לאור שיבוש מהלך חייו התקין.

11.    בשל פגיעתו בתאונה, נגרמו לתובע בעבר ואף ייגרמו לו בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים  מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

12.    ועוד, בשל נזקיו מהתאונה, נפגע כושר תפקודו היומיומי של התובע כאמור דלעיל, והוא נזקק בעבר לעזרת זולת מוגברת. בני משפחתו שסעדו אותו בעבר הנם בבחינת מיטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעות הם ממחים לתובע.

13.    לא זו אף זו, בשל נזקיו מהתאונה כאמור ייגרמו לתובע בעתיד הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

14.    בשל התאונה נגרמה לתובע נכות לצמיתות. התובע עותר בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי לשם בדיקתו וקביעת מצבו הרפואי ונכותו בגין התאונה, הכל בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

15.    להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובע בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעות ביחד וכל אחת מהן לחוד לפצות את התובע בגינם:

א.    נזק מיוחד:
1. הוצאות רפואיות, נסיעה ונלוות לעבר:    25,000 ₪
2. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת בעבר:        55,000 ₪
3. הפסדי השתכרות בעבר:                    35,000 ₪

ב.    נזק כללי:
בית המשפט יתבקש לשום נזקיו של התובע לעתיד בשל:
1. נזק לא ממוני לפי אחוזי הנכות שיקבעו.
2. הוצ’ רפואיות, הוצ’ נסיעה ונלוות לעתיד, ניידות ודיור.
3. הוצאות עזרת צד ג’.
4.הפסדי השתכרות בעתיד ופנסיה.

16.    לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

17.    כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

18.    אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובע את מלוא נזקיו המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן