תביעה – שבר בנקרט

תביעה – שבר בנקרט

 

הצדדים:

1.    התובע, ה. י.  (להלן: “הרצל”), יליד 1958, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2.    הנתבעת הינה חברה פרטית העוסקת בין היתר בתפעול מרכז קניות בעיר אילת (להלן: “המעבידה”). הנתבעת הייתה בכל העת הרלבנטית לתביעה זו, ובפרט באירוע שבו ידובר להלן, מעבידתו ומעסיקתו של התובע, ומי שעל פי הנחיותיה והוראותיה עבד התובע.

3.    ככזו, כפי שיובהר להלן, עליה לפצות את התובע בגין כלל נזקיו שבאים כתוצאה מן התאונה שלהלן.

האירוע –

ביום 11/12/06 או בסמוך לכך בעת עבודתו אצל הנתבעת כחשמלאי אירעה לו תאונת עבודה בכתובתה. התובע היה אז עובד חדש אצל הנתבעת. עבודתו אצלה החלה


כחודש וחצי לפני התאונה נשוא כתב תביעה זה.

מכל מקום, אותו היום נצטווה התובע לערוך סדר שלא במקום עבודתו הרגיל – במקום לא מוכר לו – במקום המתקרא חשמליה, שכשמה, מהווה מעין מחסן חלקי חשמל השייכים לנתבעת.

בתוך עבודתו זו, מעד ונפל בשל בור בחשמליה הנ”ל שכוסה ארעית על ידי עובד אחר של הנתבעת, אולם בצורה לא הרמטית באופן שהכיסוי קרס בעת הנפילה.

לא זו אף זו שהכיסוי שהונח לא היה מחובר חיבור של קבע ולאור היעדר תאורה נאותה במקום יצר אשליה אופטית שהוא אינו קיים כלל. הא הראייה שמיד אחר התאונה, כוסה הבור בצורה הרמטית ובחיבור של קבע.

האירוע אשר תואר לעיל ייקרא להלן: “התאונה”.

4.    ‎‎ממקום התאונה הובהל התובע באופן מיידי לבית החולים “יוספטל” באילת,  שם אובחנה פריקת כתף בידו הימנית ששוחזרה. בבדיקת CT שנערכה לתובע נמצאה גם שבר ע”ש בנקרט ונזק היל-זקס לראש הזרוע. הוא טופל ושוחרר.

***גיליון חדר מיון, ותיעוד רפואי עוקב מצורפים ומסומנים ” נספח I.”

אחריות –

5.    ‎‎התובע יטען כי אין הוא יודע ואף אין באפשרותו לדעת מהן הנסיבות הממשיות שגרמו לתאונה הנ”ל, וכי נסיבות האירועים אשר גרמו לתאונה מתיישבות יותר עם קיומה של רשלנות מטעם הנתבעת ו/או מי מטעמה, מאשר עם העדר רשלנות כזאת, וכי בנסיבות אלה תהא חובתה של הנתבעת להוכיח העדר רשלנות מצידה ו/או מצד עובדיה  ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה במידה שתועלה על ידה טענה כזו.

6.    לחילופין, המדובר במקור נזק שהינו “דבר מסוכן” כמשמעותו בפקודת הנזיקין וכי הנתבעת הבעלים ו/או בעלת השליטה בה ועל כן עליה נטל הראיה כי לא התרשלה.

7.    ומבלי להודות בכך שחובת ההוכחה חלה עליו, יטען התובע כי פגיעתו הנ”ל נגרמה עקב רשלנותה הבלעדית ו/או המכרעת של הנתבעת ו/או משמשיה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה וכי רשלנותה התבטאה בין היתר בדברים הבאים:

א.    הנהיגה שיטת עבודה לקויה ומסוכנת ו/או לא דאגו לקיומה של שיטת עבודה בטוחה ו/או
ב.    לא דאגה לגידור בור ו/או
ג.    לא דאגה להצבת אמצעי אזהרה אודות המפגע הנ”ל ו/או
ד.    לא דאגה לתאורה מספקת ו/או
ה.    ‎‎נתנה הוראות ו/או הנחיות עבודה המסכנים את העובדים ובין היתר את התובע ו/או
ו.    לא הכשירה ולא הדריכה את התובע ו/או
ז.    ‎הפרה חובות בטיחות העבודה ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת העובדים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובע ו/או
ח.    ‎‎פעלה ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמעביד ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או
ט.    לא פיקחה פיקוח נאות על קיום נהלים מתאימים כאשר צפו ו/או היה עליהם לצפות כי מחדל זה עלול להביא לתאונות מעין התאונה נשוא כתב תביעה זה. ‎‎
י.    הפרה חובתה לספק לתובע מקום עבודה בטוח ו/או
יא.    לא סיפקה לתובע ציוד מגן מתאים ו/או לא פיקחה על השימוש בו  ו/או
יב.    לא הזהירו את התובע מפני הסיכונים הכרוכים בעבודתו ו/או
יג.    לא העסיקה עובדים מיומנים

8.    התובע יטען כי על מעביד לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה או בתהליך העבודה.

9.    ‎‎התובע יטען כי הנתבעת אחראית באחריות ישירה ו/או שילוחית לתאונה על כל תוצאותיה בגין מעשים ו/או מחדלים כמפורט לעיל וכי עליה לפצותו בגין נזקיו והפסדיו שעקב התאונה נשוא כתב תביעה זה.

10.    ‎‎עובר לתאונה היה התובע אדם בריא בגופו ובנפשו, ואלמלא התאונה יכול היה התובע לשמור על רמת השתכרותו שעובר לתאונה ואף להגדילה ולהתקדם בתפקידו באופן ניכר.

11.    ‎‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותר התובע נכה, מוגבל בתנועותיו ובתפקודיו, וכשהוא סובל מכאבים עזים.

התובע אינו מסוגל לעבודה במקצועו כתמול שלשום, וגם אם בעתיד, יוכל לעשות כן, יש להניח כי יהא זה בשכר הנמוך באופן ניכר משכרו כפי שהיה לפני התאונה.

12.    זאת ועוד, שיגרת חייו של התובע נשתבשה, מאז התאונה,  והוא הפך להיות בלתי סבלני, עצבני ותלותי, ובטחונו העצמי נפגע קשות.

13.    התובע נבדק ע”י מומחה רפואי מטעמו, ד”ר קרסין, שקבע את נכותו הרפואית בתחום האורטופדי כדלקמן:

10% לפי סעיף 35 (1) (ב’) של תקנות המל”ל בשל נזק למפרק הכתך עם הגבלה בתנועות.

****** חוו”ד של ד”ר קרסין מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומנת  ” נספח II.”

14.    התובע שומר על זכותו לצירוף חוו”ד רפואיות נוספות.

הנזק –

15.    כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן:

    הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 ₪
    עזרה וסיעוד עד כה………………………………35,000 ₪
    הפסדי השתכרות בעבר………………………….45,000 ₪

16.    כן נגרמו לתובע נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד,  הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות וכן קיצור תוחלת חיים והפסד בגין השנים האבודות, נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

17.    על הנתבעת לפצות את התובע על מלוא נזקיו, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם לתובע סכום כלשהו.

18.    התובע זקוק לציוד רפואי ושקומי מיוחד ומתוחכם, לציוד בביצוע פעולות  יומיומיות ולציוד לפעולות מיוחדות הנובעות ממצב נכותו.

כללי –

19.    כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

20.    לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

21.    אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לפצות את התובע על מלוא נזקיו בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.

________________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן