תביעה – שבר בחוליה

תביעה – שבר בחוליה

בבית משפט השלום
ת.א. 000000/10
____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-
התובעת:

מ ב.ש ת.ז. XXXXXX
ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי. כתובת: רח’ רמב”ם 15, חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,

נ  –  ג  –  ד

הנתבעות:

1. “חברה קדישא אשדוד בע”מ” ת.ע. 500300108
הנרייטה סולד 1, אשדוד
2. משרד הדתות/ מדינת ישראל
ע”י פרקליטות מחוז דרום/ אזרחי
התקווה 4, באר שבע
מהות התביעה: נזיקית
סכום התביעה: אינו ניתן להערכה

כתב תביעה
1. התובעת, בת 53 במועד התאונה שלהלן, הינה אזרחית ותושבת ישראל, תהא מיוצגת בתביעה זו ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי והיא בוחרת במענו של זה כמענה לצורך המצאת כתבי בית דין.

2. הנתבעת מס’ 1 הינה תאגיד עירוני אשר קיבל רשיון קבורה לתאגיד לעיסוק בקבורת נפטרים בבית עלמין באשדוד והיא הבעלים ו/או הגוף המנהל ו/או מפעיל ו/או מחזיק של בית העלמין בו נפלה התובעת.

התובעת תטען כי הנתבעת מס’ 1 פעלה בזמנים הרלבנטים לכתב התביעה או כמלכ”ר או כחברה קדישא במסגרת המועצה הדתית. כך או כך, תטען התובעת כי היא אחראית, בין היתר, על תחזוקת בית העלמין ותשתיתו.

3. הנתבעת מס’ 2 הינה המדינה, אשר דרך משרד הדתות אחראית באופן ישיר ובאופן עקיף בפיקוח על עבודתה והתנהלותה של הנתבעת מס’ 1 בין בנושאים טכניים הקשורים לקבורה, ובין בנושאים כגון תחזוקה, גידור, נקיון, ודרכי גישה.
התובעת תטען כי משרד הדתות אחראי לפקח על מצב כל בתי העלמין, ללא קשר מי מפעילם המתאפשר הן מכח חקיקה הנוגעת לנושא באופן ישיר והן מכח מתן רשיון לעסוק בקבורה והתנייתו, נוהלים והוראות שונות.

4. ביום ט’ באב, 10/8/08, בעת ביקורה בבית העלמין דלעיל, אירעה לתובעת תאונת נפילה. התאונה אירעה על שביל גישה בתוך מתחם בית העלמין. בקטע דרך מסוים, היא מעדה ונפלה משעה שדרכה על מדרגות מאולתרות שהוקמו במקום. המדרגות לא היו מחוברות לקרקע בחיבור של קבע, ולכן, בעת שדרכה התובעת על מדרגה אחת מהן, השתנה שיווי משקלה, והיא מעדה ונפלה. התובעת הוטחה בכל כובד משקלה ארצה, ונפגעה בתוך כך, כמעט בכל חלקי גופה. בעת ביקורה בבית החולים אובחן שבר בחוליה L1 בעמ”ש מותני של התובעת.  (אירוע זה ייקרא להלן: “התאונה”).

***העתק “תמונת המדרגות” מצ’ ומס’ “I.”

5. כתוצאה מהאירוע שלעיל, נחבלה התובעת בגבה כאמור, והיא קובעה במחוך. בהמשך טופלה בפיזיותרפיה ובמרפאת כאב, טופלה בזריקות ובטיפול תרופתי דרך הפה. בדיקת CT לעמ”ש מותני שנערכה לה הדגימה אף בלטי דיסק באזור, שנגרמו אף הם כתוצאה מהתאונה דלעיל.

***העתק “חומר רפואי” חלקי מצורף ומסומן “II.”

6. מאז התאונה, למצער, לא חלה הטבה משמעותית במצב בריאותה של התובעת  והיא עדיין נדרשת לטיפולים.

7. התובעת, גם כפי הנלמד מעיסוקה  – מדריכה בחינוך מיוחד – מהות עבודתה מחייבה ביכולת לעבודת כפיים.

8. התובעת תטען כי לא ידעה ולא היתה לה אפשרות לדעת את נסיבות האירוע הגורמות לתאונה וכי התאונה ארעה ע”י רכוש שלמי מהנתבעת הייתה שליטה מלאה עליו וכי הנסיבות מצביעות על כך כי אירוע התאונה מתיישב יותר עם ההנחה של רשלנות ו/או של אי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות הסבירים מאשר ההיפך ועל כן על התאונה חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” לפיו על הנתבעת חובת ההוכחה כי לא התרשלה ו/או כי מילאה את חובת הזהירות המוטלת עליה בקשר למקרה שהביא לתאונה.

9. התובעת תטען לחלופין כי פגיעתה נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” וכי ההגנה הנה הבעלים של “הדבר המסוכן” או ממונה עליו ועל כן עליה הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה.

10. לחילופין, ומבלי לפגוע באמור לעיל, תטען התובעת כי התאונה אירעה עקב רשלנותה המלאה והמוחלטת ו/או הפרת חובה שבחוק מטעמה ו/או עובדיה ו/או עושי דברה.

11. הרשלנות המיוחסת לנתבעת כוללת -בין היתר – את המעשים ו/או המחדלים הבאים:

• תחזוקה רשלנית ו/או
• חסכון על חשבון בטיחות ו/או
• אי הצבת מודעת אזהרה מתאימה ו/או
• חוסר אזהרה דיה ו/או
• אי בדיקה בטיחותית של חצריה ו/או
• אי הדרכה בדבר נוהלי בטיחות מתאימים  ו/או
• אי פיקוח  על נוהלי הבטיחות ועל יישומם ו/או
• התנהגות שלא כמו מחזיק סביר ונבון ו/או
• בנייה והקמת מדרגות שלא לפי התקן ו/או באורח לא סביר ו/או
• ‎‎היעדר פיקוח נאות על קיום נהלים מתאימים כאשר צפו ו/או היה עליהם לצפות כי מחדל זה עלול להביא לתאונות מעין התאונה נשוא כתב תביעה זה. ‎‎
12. הרשלנות המיוחסת כוללת אחריות שילוחית לכל מעשיו ו/או מחדליו של עובד כמתואר לעיל וכן אחריות ישירה כאמור.

13. התובעת תטען כי על מחזיק לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על מבקרים מפני סיכונים המצויים במקום.

14. ‎עובר לתאונה הייתה התובעת אדם בריא בגופה ובנפשה, ואלמלא התאונה יכולה הייתה לשמור על רמת השתכרותה שעובר לתאונה ואף להגדילה ולשפר שכרה.

15. ‎‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותרה התובעת נכה, מוגבלת בתנועות ובתפקוד, כשהיא סובלת מכאבים עזים.

16. ‎‎התובעת נבדקה ע”י מומחה רפואי מטעמה, ד”ר קרסין, שקבע את נכותה הרפואית בתחום האורטופדי בשיעור 20% לפי סעיף 37ב’ של תקנות המל”ל.

******העתק חוו”ד של ד”ר קרסין מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומן ” נספח III..”

17. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן:

הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 ₪
עזרה וסיעוד עד כה………………………………50,000 ₪
הפסדי השתכרות בעבר………………………….100,000 ₪

18. כן נגרמו לתובעת נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד,  הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

19. על הנתבעות לפצות את התובעת על מלוא נזקיה, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם סכום כלשהו.

20. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

21. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

22. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעות לדין ולחייבן, ביחד וכ”א לחוד, לפצות את התובעת, על מלוא הנזקים בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.
______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

5/5
דילוג לתוכן