תביעה – רשלנות מעביד

XXXXXXX

הנשיא 31, חדרה

ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי ממשרד עו”ד אורן בושרי. כתובת: רח’ רמב”ם 1 (פינת ביאליק) חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 1583,  שם מתחם: Http//www.orendin.com
נ  –  ג  –  ד
הנתבעים:

1. “שרותי השומרים חב קבלנית לשמירה בע”מ” [ח.פ. 51-047354-9]
דרך פ”ת 19, ת”א 66183

2. “כלל”, חב’ לביטוח בע”מ [ח.צ  52-002464-7]
בית כלל
דרך מנחם בגין 48,
תל אביב 66184

 

מהות התביעה: נזיקית/ ע”פ הפקנ”ז
סכום התביעה: לא ניתן לאמדן

 

כתב תביעה
הצדדים:

1. התובע, סססססססס, (להלן: “XXXXXXXXX”), בן 22 במועד התאונה שלהלן, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתו להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחו כנ”ל.

2. הנתבע מס’ 1 הינה חברה המאוגדת כדין, וכעולה משמה עוסקת היא במתן שירותי שמירה ואבטחה ( להלן: “המעבידה”). הנתבעת מס’ 1 היא מי שהייתה בכל העת הרלוונטית לתביעה זו, ובפרט באירוע שבו ידובר להלן, מעבידתו ומעסיקו של התובע, ומי שעל פי הנחיותיה והוראותיה עבד התובע.

3. הנתבעת מס’ 2 הינה חברה לביטוח בע”מ ומי שהייתה בכל העת הרלוונטית לתביעה זו המבטחת של הנתבעת מס’ 1 בביטוח חבות מעבידים, וככזו עליה לפצות את התובע בגין כלל נזקיו שכתוצאה מן התאונה שלהלן.
האירוע –

4. ביום 07.04.03 הורתה מעבידתו לתובע, בצוותא עם עובד נוסף, לשמור בקרבת גדר ההפרדה, סמוך לקיבוץ מצר ולהשגיח על מתחם של ציוד רב, טרקטורים,  וכלי עבודה של חברה שביצעה עבודות במקום.

 

5. בנקודת זמן, במהלך עבודתם, הגיחו 2 מחבלים פלשתיניים, הפתיעו את התובע והשומר האחר, ותקפו אותם. בתוך כך, דקר אחד מהמחבלים את התובע שמונה דקירות שונות בפלג גופו העליון, בעיקר בגב עליון משמאל, זרוע שמאל ובחזהו.

למזלו של התובע הוא התעשת והצליח להכות באבן את אחד התוקפים מה שגרם לשניהם להימלט. לאחרי כן, צעד מרחק 7 ק”מ עד אשר הובהל לבית החולים “הלל יפה” בחדרה, בלי שום יכולת לקרא לעזרה מפאת אי ציודו באמצעי תקשורת.

6. במיון, לבד מהפצעים שהותירו הדקירות, ואשר נתפרו, אובחן בתובע שברים בצלעות 2,3, משמאל, והוא טופל ואושפז עד יום 16.04.03.

***סיכום מחלה מצורף ומסומן ” נספח I.”
אחריות –

7. כבר בראשית הדברים ייאמר כי העובד הנוסף, רפאל מרדכי, היה לו זה יום שני בעבודתו, והוא חסר ניסיון כליל בעבודות שמירה או עבודתו מסוג דומה, וברי, כי אם היה שומר מיומן הוא, האירוע דלעיל לא היה נגמר בתוצאות כאלה. למיטב ידיעת התובע, הוא אף נעדר ניסיון צבאי.

תעיד מכל העובדה, כי במהלך האירוע, ניסה הוא לירות בתוקפים מבלי לדרוך את נשקו כלל, ואף מבלי להכניס מחסנית הנשק למקומה.

8. התובע יטען כי אין הוא יודע ואף אין באפשרותו לדעת מהן הנסיבות הממשיות שגרמו לתאונה הנ”ל, וכי נסיבות האירועים אשר גרמו לתאונה מתיישבות יותר עם קיומה של רשלנות מטעם הנתבעים ביחד ו/או לחוד ו/או מי מטעמם, מאשר עם העדר רשלנות כזאת, וכי בנסיבות אלה תהא חובתם של הנתבעים ביחד ו/או לחוד להוכיח העדר רשלנות מצידם ו/או מצד עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או מי מטעמם במידה שתועלה על ידם טענה כזו.

9. לחילופין, ומבלי להודות בכך שחובת ההוכחה חלה עליו, יטען התובע כי פגיעתו הנ”ל נגרמה עקב רשלנותם הבלעדית ו/או המכרעת של הנתבעים ביחד ו/או לחוד ו/או משמשיהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם וכי רשלנותם התבטאה בין היתר בדברים הבאים:

א. הנהיגו שיטת עבודה לקויה ומסוכנת ו/או לא דאגו לקיומה של שיטת עבודה בטוחה ו/או
ב. ׎תנו הוראות ו/או הנחיות עבודה בהתעלם מאופי ו/או תנאי השטח המסכנים את העובדים ובין היתר את התובע ו/או
ג. ׎הפרו חובות בטיחות העבודה ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת העובדים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובע ו/או
ד. ׎פעלו ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמעביד ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או
ה. לא פיקחו פיקוח נאות על קיום נהלים מתאימים כאשר צפו ו/או היה עליהם לצפות כי מחדל זה עלול להביא לתאונות מעין התאונה נשוא כתב תביעה זה.
ו. הפרו חובתה לספק לתובע תנאים מיגון בטוחים ו/או
ז. לא סיפקו לתובע ציוד מגן מתאים ו/או לא פיקחו על השימוש בו. ו/או
ח. לא סיפקו לתובע וחברו מכשיר קשר
ט. לא הזהירו את התובע מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה מסוג זו שנתבקשה ו/או
י. העסיקו עובדים לא מיומנים ו/או
יא. לא הדריכו את התובע  כיאות ו/או
יב. סיפקו שכפ”ץ עשוי מבד, וללא הגנה ו/או
10. התובע יטען כי על מעביד לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על עובדיו מפני סיכונים המצויים במקום העבודה או בתהליך העבודה.

11. התובע יטען כי הופרו הוראות חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל”ב – 1972  [נוסח חדש] (להלן: “החק”) המחייבות קבלת רישיון בטרם העסקת שומר. סעיפים 18-19 קובעים כדלקמן:

18. איסור ארגון ללא רשיון

(ב) לא יעסוק אדם כשומר בסוגי שמירה שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה.
19. סייג למתן רשיון
….
(ב) בעל משרד לשירותי שמירה או המארגן שירותים כאמור לא יעסיק שומר שאינו בעל רשיון לפי סעיף 18(ב), אלא אם קיבל אישור מאת המשטרה שאין לה לגבי העסקת אותו אדם התנגדות מהטעמים האמורים בסעיף קטן (א).
12. התובע יטען כי הנתבעים ביחד ו/או לחוד אחראים באחריות ישירה ו/או שילוחית לתאונה על כל תוצאותיה בגין מעשים ו/או מחדלים כמפורט לעיל וכי עליהם לפצותו בגין נזקיו והפסדיו שעקב התאונה נשוא כתב תביעה זה.

13. התובע יטען לחלופין כי נכותו נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” ועל כן על מי מהנתבעות הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה.

 

מצבו הרפואי של התובע –
14. ׎התובע שוהה בביתו באי כושר מלא לעבודה כשהוא נזקק לעזרת הזולת בכל צרכיו ותפקודיו היומיומיים ונדרש להוצאות מוגברות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים.

15. ׎התאונה הוכרה במל”ל כתאונת עבודה וכן כפעולת טרור, ונקבעו לו 10% נכות לצמיתות בתחום הפלסטי ובגין הצלקות.

16. ׎עובר לתאונה היה התובע אדם בריא בגופו ובנפשו, אשר עבד משך תקופה ארוכה בשירות הנתבע מס’ 1 בשכר כולל, של 5,500- ש”ח נטו לחודש. אלמלא התאונה יכול היה התובע למצוא עבודה אחרת במקצועו, לשמור על רמת השתכרותו שעובר לתאונה ואף להגדילה ולהתקדם בתפקידו באופן ניכר.

כתוצאה מהתאונה נעדר התובע חודשיים לערך מלאים, ורק לאחריהם החל הוא עובד בפיצריה בעבור שכר של 1,600 —  בלבד.

17. ׎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותר התובע נכה, מוגבל בתנועותיו ובתפקודיו, סובל מכאבים עזים. כן סובל התובע מבעיות רפואיות נוספות בתחום הנפשי, מחרדות סיוטים וכדומה. התובע אינו מסוגל לעבודה במקצועו, וגם אם בעתיד, יוכל לעשות כן, יש להניח כי יהא זה בשכר הנמוך באופן ניכר משכרו כפי שהיה לפני התאונה.

18. זאת ועוד, שיגרת חייו של התובע נשתבשה, מאז התאונה,  והוא הפך להיות בלתי סבלני, עצבני ותלותי, ובטחונו העצמי נפגע קשות.

19.  נוכח הפגיעה, נהיר הוא, כי קטנו סיכוייו להינשא, או למצוא בת זוג.

20. התובע עותר בזאת מבית המשפט   על פי הדרך הקבועה בתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד – 1984 (להלן – “התקנות”), לפטור אותו מצירוף חוות דעת רפואית ולאפשר לו להסתמך על חוות הדעת של המוסד לביטוח לאומי כהוכחה לנכותו הרפואית הקשורה לתאונה.

לחילופין – בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת  למנות לתובע מומחה רפואי בתחום הפלסטיקה, לפי תקנה 130(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ”ד-1984.

לחילופי חילופין,מבוקש בזאת להאריך המועד להגשת חוות דעת רפואית מטעם התביעה.

הנזק –
21. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן:

½ הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 —
½ עזרה וסיעוד עד כה………………………………5,000 —
½ הפסדי השתכרות בעבר………………………….50,000 —

22. כן נגרמו לתובע נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד, ניידות בעתיד, הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות וכן קיצור תוחלת חיים והפסד בגין השנים האבודות על פי פסיקתו האחרונה של בית משפט העליון ועוד: נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

23. על הנתבעים לפצות את התובע על מלוא נזקיו, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם לתובע סכום כלשהו.
כללי –
24. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

25. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

26. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעות לדין ולחייבן לפצות את התובע על מלוא נזקיו בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.
________________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע
נערך ונחתם היום, ׏יום רביעי 23 נובמבר 2005

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.