• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

תביעה – רשלנות בתרופהתביעה – רשלנות בתרופה

א. זהות בעלי הדין:

1. XXXXXXXXX יוסף (להלן: “התובע” ו/או “המטופל” ו/או “XXXXXXXXX”) הוא יליד שנת 1977 והא בוחר את כתובתו של ב”כ כמצוין לעיל לצורך המצאת כתבי בית דין.

2. הנתבע מס’ 1 הינו מוסד רפואי והוא אשר היה בכל הזמנים הרלבנטיים לתביעה זו הבעלים ו/או המחזיק ו/או המעביד של עובדי ביה”ח (להלן: “בית החולים”). עובדי בית החולים, האחיות וכל הצוות הרפואי הנם שלוחיו ו/או פועליו ו/או עושי דבריו של נתבע זה וכולם אחראים כלפי התובע באחריות ישירה ו/או שלוחית לתוצאות המעשים הרשלניים, המחדלים הרשלניים, העוולות והפרת החוזה כלפי התובע כמפורט בכתב תביעה זה.

3. הנתבעת מס’ 2 הינה מדינת ישראל – משרד הבריאות, אשר בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו הייתה אחראית על הנתבע מס’ 1, על צוות העובדים והרופאים שבו ועל כל השירותים הרפואיים הניתנים על ידו ובכלל זה גם הטיפול הרפואי הרשלני שניתן לתובע ואשר בו עוד ידובר להלן.
ב. תשתית עובדתית:

4. ביום 7/7/00 או בסמוך לכך, הגיע XXXXXXXXX לבית החולים “הלל יפה” בחדרה בעקבות כאבים עזים בכתפיו.  תלונותיו נרשמו ועוד נרשם כדלקמן:
“רגישות לתרופות: optalgin penicillin voltaren”
*** מצ”ב העתק גיליון חדר מיון  כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן כ”נספח I.”.

5. התובע אכן היה אלרגי כאמור. עובדה זו נכונה. מעצם היותה רשומה, עינינו הרואות, ניתן לומר כי היא הייתה ידועה לנתבע מס’ 1.

6. למצער, ההמשך צפוי: התובע טופל בזריקת וולטרן ! ומיד הופיעה נפיחות בפניו ותחושת צריבה עזה בעיניו.

7. התובע, במקום להיות משוחרר לביתו, נשאר לאשפוז משך מס’ ימים כתוצאה מהטעות הרפואית שנעשתה בו. משך כל תקופת האשפוז נותר התובע עם נפיחות מוזרה בפניו, הרגשת צריבה בל תתואר בעיניים.
*** מצ”ב העתק גיליון סיכום אשפוז כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן כ”נספח II.”.
ג. רשלנות:

8. התובע יטען כי קיים חסר ו/או פער ו/או מצג שווא בין הרישום הרפואי לבין תיאור האירועים כפי שהתרחשו בפועל וכי הדבר נובע מרשלנות רישומית.  רישומי הנתבעים בנוגע למה שהתרחש, לקויים ביותר, וחסרים ועל כן, בין היתר, יש להחיל בנסיבות המקרה את הכלל “הדבר מעיד על עצמו” ועל הנתבעים הראייה שלא התרשלו.

9. החסר הראייתי ברשומות הרפואיות עלול להקשות את הוכחת התביעה ועל כן יטען התובע כי נגרם לו נזק ראייתי כמשמעותו בדין, ועל כן יש להחיל בנסיבות המקרה את הכלל לפיו “הדבר מדבר בעדו” ולקבוע שדי ברשלנות הרישומית כדי לחייב הנתבעים באחריות לנזקיו. עילה זו של נזק ראייתי כשלעצמה מקנה זכות לפיצויים לתובע שניזוק.

10. עוד יטען התובע לחילופין, כי אין הוא יודע ואינו יכול לדעת בנסיבות מה היו למעשה הנסיבות שהביאו לקרות הנזק. וכי נזקו של התובע נגרם במהלך הטיפול ו/או הניתוח ו/או תוך כדי ועקב הטיפול ו/או המעשה ו/או המחדל הרפואי שבוצע בתובע ע”י הנתבעים ו/או מי מטעמם, עליהם הייתה להם שליטה, וכי אירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעים לא נקטו בזהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהם נקטו בזהירות סבירה בעת הטיפול בו לפניו או במהלכו, וכן כי על הנתבעים הראיה שלא היה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק בהתרשלות שיחובו בגינה.

לחילופין, התובע יטען בנוסף כי זריקת הוולטרן שניתנה לו הנה “דבר מסוכן” כמשמעותו בפקודת הנזיקין וכי הנתבעים היו הבעלים ו/או בעלי השליטה ו/או הממונים על כל מהלך הטיפול המסוכן ועל כן עליהם נטל הראיה כי לא התרשלו.

11.  התובע XXXXXXXXXף ויטען כי הנתבעים ו/או מי מעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או פועליהם ו/או עושי דברם כולם או מקצתם ו/או מי מהם הפרו את ההסכם המפורש או מכללא הקיים עם התובע בדבר מתן טיפול רפואי נאות, סביר ומקובל ו/או בדבר גילוי מידע נאות. על כן על הנתבע לפצות את התובע על מלוא נזקיו על פי דיני החוזים ו/או כל דין רלבנטי אחר.

12. עוד נטען כי הנתבעים ו/או מי מעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או פועליהם ו/או עושי דברם כולם או מקצתם ו/או מי מהם הפרו את התחייבויותיהם בכך שפעלו שלא בתום לב ולא בדרך מקובלת בקיום חיוביהם כלפי התובע.

13. התובע יטען כי המצג שהוצג בפניו, הן בעל פה והן על ידי התנהגות הנתבעים היה באופן מכוון בלתי נכון בעליל, מסולף ומטעה וכוון לכך שהתובע יפעל לפיו ומשכך, הוא מהווה מצג שווא רשלני ו/או תרמית במעשה ו/או במחדל ו/או שקר מפגיע כמשמעם בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: פקודת הנזיקין).

14. לא נודע לתובע מפי מי מהצוות הרפואי כי ישנה כוונה ליתן לו טיפול בוולטרן. התובע יטען כי המצגים שהוצגו בפניו, ביחס לטיפול שניתן לו לא כללו סיכונים מסוג הסיכונים שאירעו בסופו של דבר. התובע יטען כי המצגים שהוצגו בפניו מהווים הטעיה כמשמעה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973 (להלן: חוק החוזים). התנהגות הנתבעים כאמור מקנה לתובע זכות לפיצויים בשל הפרת הסכם על פי הסעדים המוקנים לו בדין.

15. התובע יטען כי לא היה מודע ו/או לא נתן הסכמתו מדעת לביצוע זריקת הוולטרן ביודעו כי הוא רגיש לתרופה ממין התרופות שניתנו לו, הכל כמשמעות המונח בחוק זכויות החולה, התשנ”ו – 1996.

16. התובע יטען כי מתקיימת מצד הנתבעים עוולה של תקיפה כמשמעותה בסעיף 23 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

17. לחילופין, יטען התובע, כי על הנתבעים לפצותו בגין עילת תביעה עצמאית ונפרדת, על כך שמנעו ממנו מידע אשר היה מסייע לו לקבל החלטה תוך הסכמה מדעת לטיפול הרפואי, ובכך שללו את זכות התובע לאוטונומיה על גופו כמו גם לקבל החלטה מדעת בהתאם לרצונו וטובתו.

18. התובע יטען כי הנתבעים התעלמו מהחומרים אליהם היה התובע אלרגי / רגיש, וכ”כ חדלו משקלול חיוניות הטיפול בזריקת הוולטרן,  אל מול תדירות הסיבוך האפשרי ומידת חומרתו, ומשכך בצעו אבחון כושל ו/או לא מתאים ו/או לא מקצועי.

19.  התובע יטען כי לו הייתה מקוימת זכותו להחלטה אוטונומית ואילו היו ניתנים כל ההסברים ומפורטים ומומחשים הסיכונים והסיבוכים הוא בוודאי [במאמר מוסגר: והרי עניין רגישותו לחומר שניתן לו נרשם מפיו] לא היה נותן יד לטיפול בזריקה האמורה.

20. התובע יטען עוד כי בהתנהגות הרשלנית ו/או ההתרשלות ו/או חוסר המיומנות של הנתבעים ו/ או מי מטעמם נגרם לתובע נזק חמור בעקבות הניתוח.

21. התובע יטען כי הנתבעים זלזלו בגופו של התובע.

22. התובע יטען  כי הנתבעים כשלו מלהתייעץ ו/או להחליט באופן מקצועי כל זאת בניגוד לדרך בה רופא סביר היה נוהג.

23. התובע יטען כי הנתבעת מס’ 2 לא דאגה לפקח באופן הולם על התנהגותו ו/או דרך הטיפול של הנתבע מס’ 1.

24. לחילופי חילופין, ומבלי להודות כי חובת הראיה עליו, יטען התובע כי הנזק אירע בשל התרשלותם ו/או רשלנותם ו/או חוסר זהירותם ו/או הפרת הוראות שבחוק מצידם של הנתבעים ו/או מי מטעמם והנם אחראים באחריות ישירה ו/או באחריות שלוחית ואשר מתבטאים בין היתר במעשים ו/או במחדלים הבאים:

א. לא טיפלו בתובע בדרך הראויה והמקובלת ו/או לא נקטו בפעולות הנחוצות בכדי להבטיח אבחון מדויק ו/או
ב. לא דאגו להתעדכן ברישומים רפואיים קודמים של התובע ו/או
ג. לא נתנו דעתם לעובדה כי טיפול מסוג הטיפול שניתן לתובע עלול להזיק ו/או
ד. לא דאגו להתעדכן בספרות מקצועית ו/או
ה. טיפלו בתובע  בדוחק זמן ו/או
ו. הנהיגו שיטת טיפול לא מתאימה ו/או לא נהוגה ו/או
ז. לא דאגו להעסיק רופאים מיומנים ו/או
ח. לא עשו כל שביכולתם למנוע את הנזקים ו/או
ט. הגישו טיפול רפואי בחוסר מיומנות ו/או בחוסר בקיאות בנסיבות העניין ו/או
י. לא השתמשו בידע הרפואי הסביר המקובל ו/או פרקטיקה רפואית מקובלת וסבירה ו/או לא נהגו כפי שרופא ו/או צוות רפואי סביר נבון ומיומן היה צריך לנהוג בנסיבות העניין ו/או
יא. הפרו את חובות הזהירות כלפי התובע ו/או

25. בנוסף ולחילופין הפרו הנתבעים ו/או מי מטעמם חובות חקוקות הקבועות בין היתר בחוק העונשין, התשל”ז- 1977 ו/או את הוראות חוק זכויות החולה, התשנ”ו – 1996 ו/או פעלו בניגוד להוראות והנחיות משרד הבריאות ו/או פקודת בריאות העם על חקיקת המשנה שהותקנה על פיו, ו/או בחוק החוזים, התשל”ג – 1977, תקנות בריאות העם (טופסי הסכמה), התשמ”ד – 1984 ובכך הפרו חובות חקוקות כמשמעות המונח בסעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
ד. חוו”ד:

26. אין טענה לנכות רפואית.

27. באשר לחוות דעת לעניין התרשלות, הרי שבנסיבות קיימת הנחה של התרשלות, ולכן יש לפטור התובע מהגשת חוות דעת.   הציטטה מפיו של פרופ’ גליק בפתיח מהווה “הודאת בעל דין” על כל המשמעות המשפטית הנילוית לכך.
ה. הנזק:

28. התובע יטען כי הנתבעים חייבים לפצותו ו/או לשפותו בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהטיפול מכוח דיני הנזיקין ו/או דיני החוזים ו/או כל דין אחר.

29. כתוצאה מהתרשלות הנתבעים כאמור נגרמו לתובע נזקים כדלקמן:

א. הפסד השתכרות ו/או אבדן כושר השתכרות לעבר:  10,000 ₪
ב. עזרת צד ג’ וסיעוד: 15,000 ₪
ג. טיפולים והוצאות רפואיות.
ד. נזק שאינו ממוני: כאב וסבל ואבדן הנאות החיים, לעבר ולעתיד
ה. פגיעה באוטונומיה

30. התובע זכאי להיפרע מאת הנתבעים ביחד ולחוד פיצויים בגין הנזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מן האירוע נשוא התביעה כדלקמן:

31. כבוד בית המשפט יתבקש להורות לנתבעים לפצות את התובע בגין הנזק המיוחד שנגרם לו עד כה וכן לפסוק לתובע את הנזק הכללי, בהתאם לראשי הנזק המפורטים להלן או לפי כל חלוקה אחרת שימצא:

 פיצויים עונשיים על בסיס רציונאל הרתעתי, והזלזול בגופו של התובע, ומקום שכך, מן הראוי להטיל פיצוי עונשי כדי להרתיע את הנתבעים לבל יחזרו על מעשיהם.
 פיצוי בשל נזק לא ממוני על פי דיני הנזיקין ו/או החוזים ו/או העונשין בנפרד ובמצטבר לפי העניין
 כל ראש נזק אחר שיתבקש עד למועד מתן פסק הדין
ו. כללי:

32. לבהמ”ש הנכבד הסמכות המקומית והעניינית לדון בתובענה זו.

33.  כל הטענות בכתב תביעה זה נטענות במצטבר ו/או לחילופין, הכל לפי הקשר הדברים והדבקם.

34. אשר על כל האמור,  מתבקש כב’ בהמ”ש להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם לפצות את התובע בצירוף הוצאות המשפט ובכללן שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

_________________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובע

 

דילוג לתוכן