תביעה – קרע בגיד הסופראספינאטוס

התובעת הייתה נהגת בזמנים הרלבנטיים לתאונה שלהלן הנהגת ברכב בו הנושא לוחית רישוי שמספרה 2659635 (להלן: “הרכב”). 3. הנתבעת הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את אחריותו של העושה שימוש ברכב, במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה (להלן: “הפוליסה”). 4. ביום 10/5/12 אירעה כאמור תאונת דרכים. התאונה אירעה שעה שרכב אוטובוס פגע מאחור ברכב בו נהגה התובעת. כתוצאה ממעשה זה, נפגעה התובעת ונגרמו לה נזקי גוף ונפש, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).*** א.מ מצורף ומסומן “נספח 1.”. 5. התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעת בגין כל נזקי הגוף והנפש שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה. 6. התובעת, הובהלה לשם קבלת טיפול רפואי בבי”ח שם נרשם כי לדבריה “נחבלה בצוואר גב וכתף שמאל”. היא אמנם שוחררה, אלא שמאז התאונה ממשיכה התובעת לפקוד את קופ”ח תדירות ללא הטבה משמעותית במצבה הרפואי. בעיקר בשל כאבים מוגבלות תנועה בכתף. ביום 19/6/12 ובעקבות הגבלה בתנועות הצוואר ביצעה התובעת בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת שהעלתה ממצא של בלט דיסק בין החוליות הצוואריות. ביום 12/7/12 שבה למיון בקשר עם הכתף ובבדיקה נמצאה עדיין רגישות בכתף שמאל. מאוחר באותו היום, שבה למיון עם התגברות כאביה. צילום על קולי שנערך כשבועיים אח”כ גילה את מקור הכאב: הסתיידויות מרובות והיתכנות של קרע בגיד הסופראספינאטוס. *** חומר רפואי עוקב לתאונה מצורף ומסומן “נספח 2.”. 7. עובר לאירוע התאונה, הייתה התובעת נמרצת, עצמאית, ומלאת חיים ואולם, בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובלת התובעת בין היתר מהגבלות ומגבלות ניכרות בתנועות הגוף הנובעים ו/או הקשורים לנזקיה מהתאונה.8. ‎בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשתה, היא מתקשה ועוד תתקשה התובעת אף בביצוע פעולות פשוטות כגון, ריכוז, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית, בישול, כביסה ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי. 9. בשל פגיעתה בתאונה, נגרמו לתובעת בעבר ואף ייגרמו לה בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 10. זאת ועוד, בשל המגבלות וההפרעות, נשתבשה שיגרת חייה של התובעת והיא הפכה להיות חסרת סבלנות, עצבנית ותלותית. 11. נכותה התפקודית של התובעת בגין פגיעותיה מהתאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לה, וזאת לאור שיבוש מהלך חייה התקין. 12. ועוד, בשל נזקיה מהתאונה, נפגע כושר תפקודה היומיומי של התובעת כאמור דלעיל, והיא נזקקה בעבר לעזרת זולת מוגברת. מיטיבי נזקה, הנם בבחינת מטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעת הם ממחים לתובעת.13. כתוצאה מפגיעת התובעת בתאונה נגרמו לתובעת הפסדי שכר בעבר וכן ייגרמו לתובעת הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד, כולל הפסדי פנסיה. 14. לא זו אף זו, בשל נזקיה מהתאונה כאמור ייגרמו לתובעת בעתיד הוצאות רפואיות ביניהן הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.15. בשל התאונה נגרמה לתובעת נכות לצמיתות האורטופדי. 16. התובעת עותרת בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחומים הנ”ל לשם בדיקתה וקביעת מצבה הרפואי ונכותה בגין התאונה הנ”ל, הכול בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.17. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובעת בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעת לפצות את התובעת בגינם: א. נזק מיוחד:1. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת………………………………50,000 ₪2. הפסדי השתכרות בעבר………………………………….50,000 ₪3. הוצאות רפואיות מעבר לאלה הכלולים בסל הבריאות, נסיעה ונלוות לעבר וכן בעבור הוצאות ריפוי, 45.000 ₪4. השבה למיטיבי הנזק ,בהתאם לחוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף) 1964 …………………………………22.000 ₪5. עבור אשפוז (חשבון שיוגש ע”י בי”ח)ב. נזק כללי: 1. נזק לא ממוני של כאב וסבל 2. הפסד השתכרות בעתיד ואובדן כושר השתכרות; 3. הוצאות רפואיות, לרבות טיפולים פיזיוטרפיים, טיפולים הוליסטיים וטיפולים רפואיים אחרים וטיפולים בכלל ככל שאלה שיידרשו להטבת נזקיה של התובעת;4. עזרת צד ג’, 5. הוצאות נסיעה; 18. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים. 19. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.20. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעים לשלם לתובעת את מלוא נזקיה המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק. _____________אורן בושרי, עו”דמ.ר. 29404ב”כ התובעת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.