תביעה – קליטות מוגברת

1.    הנתבע מס’ 1 הינו הנהג והעושה שימוש בזמנים הרלבנטים לתאונה שלהלן ברכב הנושא לוחית רישוי שמספרה 6232835 (להלן: “הרכב”). התובעת הייתה בזמנים הרלבנטיים נוסעת ברכב הנ”ל.

2.    הנתבעת מס’ 2 הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את אחריותו של העושה שימוש ברכב שלהלן, במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה (להלן: “הפוליסה”).

3.    ביום 16/2/07 אירעה לתובעת תאונת דרכים. התאונה אירעה בעת שהתובעת עושה דרכה כנוסעת ברכב הנ”ל. בו בשעה, הגיח רכב סוזוקי ופגע מאחור ברכב בו נסעה התובעת והדפו אל עבר רכב שלישי. התובעת נפגעה באורח קשה בכל חלקי גופה ובעיקר בצווארה בכתפה ובידיה, וכפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).

***אישור משטרה מצורף ומסומן “נספח  1.”. ‏‏

4.    התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעת בגין כל נזקי הגוף שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה.

5.    התובעת הובהלה לחדר מיון, טופלה, ואמנם שוחררה אולם מאז התאונה ממשיכה התובעת לפקוד את קופת החולים ללא הטבה משמעותית.

כך למשל, סובלת התובעת מרדימות נימול באצבעות יד שמאל רגישות והגבלה בתנועות הכתף  והשכם  ומדפורמציה בגלנואיד (כתף).
כ”כ, בדיקת מיפוי עצמות מיום 10/6/07 העלתה קליטות מוגברת בעמ”ש צווארי אמצעי בחוליות T5-7, בברך ימין ובכפות רגליים משני הצדדים  וכן קליטות מוגברת של כף היד מימין.
***חומר רפואי, לרבות גיליון חדר מיון, מצורף לכתב תביעה זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ומסומן  “נספח  2.”. ‏‏

6.    עובר לאירוע התאונה, הייתה התובעת נמרצת, עצמאית, ומלאת חיים ובעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובלת התובעת בין היתר מהגבלות, פחדים, טראומות,  בחילות, הפרעות ומגבלות ניכרות בתנועות הגוף הנובעים ו/או הקשורים לנזקיה מהתאונה.

7.    ‎בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשתה, היא מתקשה ועוד תתקשה התובעת אף בביצוע פעולות פשוטות כגון, ריכוז, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית, בישול, כביסה ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

8.    בשל פגיעתה בתאונה, נגרמו לתובעת בעבר ואף ייגרמו לה בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים  מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

9.    נכותה התפקודית של התובעת בגין פגיעותיה מהתאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לה, וזאת לאור שיבוש מהלך חייה התקין.

10.    ועוד, בשל נזקיה מהתאונה, נפגע כושר תפקודה היומיומי של התובעת כאמור דלעיל, והיא נזקקה בעבר לעזרת זולת מוגברת. הם ובני משפחתה, הנם בבחינת מטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעת הם ממחים לתובעת.

11.    כתוצאה מפגיעת התובעת בתאונה נגרמו לה הפסדי שכר בעבר. עוד ייגרמו לתובעת הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד, כולל הפסדי פנסיה.

12.    לא זו אף זו, בשל נזקיה מהתאונה כאמור ייגרמו לתובעת בעתיד הוצאות רפואיות ביניהן הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

13.    בשל התאונה נגרמה לתובעת נכות לצמיתות בתחום האורטופדיה.

14.    התובעת עותרת בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בכל אחד מהתחומים הנ”ל לשם בדיקתה וקביעת מצבה הרפואי ונכותה בגין התאונה הנ”ל, הכול בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

15.    להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובעת בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעות ביחד וכל אחד ו/או אחת מהן לחוד לפצות את התובעת בגינם:

א.    נזק מיוחד:
1.    עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת………………………………50,000 ₪
2.    הפסדי השתכרות בעבר………………………………….50,000 ₪
3.    הוצאות רפואיות מעבר לאלה הכלולים בסל הבריאות, נסיעה ונלוות לעבר וכן בעבור הוצאות ריפוי,      15.000 ₪
4.    השבה למיטיבי הנזק ,לרבות, ההורים
ובני ביתה בהתאם לחוק לתיקון
דיני הנזיקין האזרחיים
(הטבת נזקי גוף) 1964 ………………………………….10.000 ₪
5.    עבור אשפוז (חשבון שיוגש ע”י בי”ח)

ב.    נזק כללי:
1.    נזק לא ממוני של כאב וסבל
2.    הפסד השתכרות בעתיד ואובדן כושר השתכרות;
3.    הוצאות רפואיות, לרבות טיפולים פיזיוטרפיים, טיפולים הוליסטיים וטיפולים רפואיים אחרים וטיפולים בכלל ככל שאלה שיידרשו להטבת נזקיה של התובעת;
4.    עזרת צד ג’, לרבות סיעוד ועזרה במשק בית;
5.    הוצאות נסיעה;

16.    לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

17.    כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

18.    אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת את מלוא נזקיה המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.
_____________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.