תביעה – נקב בעור התוף

תביעה – נקב בעור התוף

בבית  משפט השלום
ת.א. 000000/08
____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-
התובעת:

XXXXXX רוני בגבגבגבגב
ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי ממשרד עו”ד אורן בושרי. כתובת: רח’ רמב”ם 15 חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,
נ  –  ג  –  ד

הנתבעים:

1. בגבגבגבגבגבגבגבגב
נווה אליעזר חדרה
2.”הפניקס”, חב’ לביטוח בע”מ
דרך השלום 53, גבעתיים
מהות התביעה: נזיקית
סכום התביעה: לא ניתן להערכה

 

כתב תביעה

1. התובעת, תהא מיוצגת בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, והיא בוחרת את כתובתה להמצאת כתבי בית דין ככתובת בא כוחה כנ”ל.
2. התובעת הנה הנוסעת והעושה שימוש בזמנים הרלבנטים לתאונה שלהלן ברכב הנושא לוחית רישוי שמספרה 2584953 (להלן: “הרכב”).

3. הנתבעת מס’ 2 הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את אחריותו של העושה שימוש ברכב שלהלן, במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח (941320239615 שהנפיקה (להלן: “הפוליסה”).

4. הנתבע מס’ 1 הינו הנהג במועד התאונה שלהלן ומכאן צירופו.

5. ביום 9/11/94 בעת שהתובעת נוסעת ברכב הנ”ל אירעה לה תאונת דרכים.  התובעת נפגעה בכל חלקי גופה ובעיקר בראשה וכפי שיתואר עוד להלן.  (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”).
***העתק אישור המשטרה, מצורף לכתב התביעה, מהווה חלק בלתי נפרד  הימנה, ומסומן “נספח  1.”. ‏‏

6. התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאים הנתבעים באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעת בגין כל נזקי הגוף שנגרמו לה כתוצאה מהתאונה.

7. התובעת, שהיתה בת 4 וחצי בזמן האירוע, הובהלה למיון בית החולים שם עברה צילום גולגולת ומאחר ולא נמצאו שברים בגולגולתה שוחררה.  עם הוראות בדבר המשך מעקב.

חומר הרפואי ובכלל זה גיליון תעודת חדר מיון מצורף לכתב תביעה זה, מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ומסומן  “נספח  2.”. ‏‏

8. התובעת שוחררה אמנם מבית החולים אותו היום ואולם מאז התאונה ממשיכה התובעת לפקוד את קופת החולים תמידית ללא הטבה משמעותית לרבות היא סובלת מכאבים ודלקות באוזן התיכונה החריפה, עד כי איבדה את שמיעתה כליל באוזן זו בשל כוליסטיאטומה או נקב אחר שהתפתח אצלה תולדה של החבלה בתאונת הדרכים דלעיל.

ביום 23/11/98, כארבע שנים אחרי התאונה הנ”ל, ולאחר סיפור ממושך של כאבים באוזן ימנית וירידה בשמיעה היא טופלה ונותחה בבית החולים “הלל יפה” בחדרה בשל כוליסטיאטומה ונקב סובטוטאלי עם ליקוי הולכתי.

9. התביעה תטען כי קיים קשר סיבתי מובהק בין נזקה זה, בעטיו נותחה כאמור, ובין תאונת הדרכים האמורה דלעיל.

10. לחילופין, תטען התובעת, כי היא אינה יודעת מה נסיבות נזקיה ומבקשת להחיל את הכלל “הדבר מדבר בעד עצמו” בשאלת הקשר הסיבתי.

11. עובר לאירוע התאונה, הייתה התובעת נמרצת, עצמאית, ומלאת חיים ואולם, בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובלת התובעת בין היתר מהגבלות, פחדים, טראומות,  קושי שמיעתי, סחרחורות, הפרעות ומגבלות ניכרות בתנועות הגוף הנובעים ו/או הקשורים לנזקיה מהתאונה.

12. ‎בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשתה, היא מתקשה ועוד תתקשה התובעת אף בביצוע פעולות פשוטות כגון, ריכוז, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית, בישול, כביסה ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

13. בשל פגיעתה בתאונה, נגרמו לתובעת בעבר ואף ייגרמו לה בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים  מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

14. זאת ועוד, בשל המגבלות וההפרעות, נשתבשה שיגרת חייה של התובעת והיא הפכה להיות חסרת סבלנות, עצבנית ותלותית, ובטחונה העצמי נפגע קשות.

15. נכותה התפקודית של התובעת בגין פגיעותיה מהתאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לה, וזאת לאור שיבוש מהלך חייה התקין.

16. ועוד, בשל נזקיה מהתאונה, נפגע כושר תפקודה היומיומי של התובעת כאמור דלעיל, והיא נזקקה בעבר לעזרת זולת מוגברת. מיטיבי נזקה, הנם בבחינת מטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעים הם ממחים לתובעת.

17. כתוצאה מפגיעת התובעת בתאונה נגרמו לה הפסדי שכר בעבר. עוד ייגרמו לתובעת הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד, כולל הפסדי פנסיה.

18. לא זו אף זו, בשל נזקיה מהתאונה כאמור ייגרמו לתובעת בעתיד הוצאות רפואיות ביניהן הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

19. בשל התאונה נגרמה לתובעת נכות לצמיתות בתחום הנוירולוגיה, והא.א.ג.

20. התובעת עותרת בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחום הנ”ל לשם בדיקתה וקביעת מצבה הרפואי ונכותה בגין התאונה הנ”ל, הכול בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

21. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובעת בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעים ביחד וכל אחד ו/או אחת מהן לחוד לפצות את התובעת בגינם:

א. נזק מיוחד:
1. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת………………………………50,000 ₪
2. הפסדי השתכרות בעבר, לרבות הפסדי השתכרות ההורים………………………………….20,000 ₪
3. הוצאות רפואיות מעבר לאלה הכלולים בסל הבריאות, נסיעה ונלוות לעבר וכן בעבור הוצאות ריפוי,   200000 ₪
4. השבה למיטיבי הנזק ,לרבות ההורים
ובני ביתה בהתאם לחוק לתיקון
דיני הנזיקין האזרחיים הטבת נזקי גוף …………………………………10.000 ₪

ב.    נזק כללי:
1. נזק לא ממוני של כאב וסבל
2. הפסד השתכרות בעתיד ואובדן כושר השתכרות;
3. הוצאות רפואיות, לרבות טיפולים, טיפולים הוליסטיים וטיפולים רפואיים אחרים וטיפולים בכלל ככל שאלה שיידרשו להטבת נזקיה של התובעת;
4. עזרת צד ג’, לרבות סיעוד ועזרה במשק בית;
5. הוצאות נסיעה;

22. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת מס’ 2, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

23. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

24. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעים לדין ולחייבן ביחד ו/או כל אחת לחוד, לשלם לתובעת את מלוא נזקיה המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.
_____________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

בבית  משפט השלום
ת.א. 00000/08
____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-
בש”א 000000/08
התובעת:
המבקשת

 

בקשה למינוי מומחים רפואיים
התובעת בתיק זה, עותרת בזאת מביהמ”ש הנכבד למנות לה מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה והא.א.ג.

כל זאת על בסיס התיעוד הרפואי המצורף לכתב התביעה ואשר יש בו  די כדי להוות ראשית ראייה לנכותה של התובעת.
‎‎ ‏‏
______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ המבקשת

 

בבית משפט השלום
ת.א. 000000/08
____________________  ____________________
ב נ ת נ י ה

בעניין:-

5/5
דילוג לתוכן