תביעה – נפילה ברחוב  

תביעה – נפילה ברחוב

1. התובעת, ילידת 1951, הינה אזרחית ותושבת ישראל, תהא מיוצגת בתביעה זו ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי והיא בוחרת במענו של זה כמענה לצורך המצאת כתבי בית דין.

2. הנתבעת מס’ 1 הינה עירייה כהגדרת המונח בפקודת העיריות ובתוך כך היתה המחזיקה כדין ו/או הבעלים ו/או מפעילה ו/או מחזיקה ו/או המתחזקת ו/או אחראית בזמנים הרלבנטים של רחובות ומדרכות ברחבי העיר חדרה וביניהם המדרכה שלהלן בה מעדה ונפלה התובעת.

הנתבעת מס’ 2 הנה מבטחתה של הנתבעת מס’ 1 בביטוח לנזקי צד שלישי במועד הרלבנטי לכתב תביעה זה ומכאן חבותה.

3. ביום 24/5/11 או בסמוך לכך, אירעה לתובעת תאונת נפילה סמוך לרח’ ששת הימים 17 בעיר חדרה. התאונה אירעה בעת מדרך רגלה על אדן המדרכה. אז, היא מעדה ונפלה משום שהאבן עליה דרכה, החוצצת בין המדרכה לכביש, לא היתה מחוברת חיבור של קבע לקרקע. בדורכה עליה, האבן זזה, כאילו מטה ליפול, ומשכך התובעת נפלה.  (אירוע זה ייקרא להלן: “התאונה”).

4. התובעת פונתה לחדר המיון בבית החולים “הלל יפה” בחדרה. שם, בצילום שנערך לה, התברר כי היא סובלת משבר בפטישון חיצוני בקרסול שמאל. היא טופלה אך שוחררה לשם קבלת טיפול רפואי עם הוראות בדבר המשך מעקב, חופשת מחלה לפי הצורך ומנוחה.

***תמונה ממקום הנפילה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה מצ’ ומס’ “I.”

5. מאז התאונה, למצער, לא חלה הטבה משמעותית במצב בריאותה של התובעת  והיא עדיין נדרשת לטיפולים.

6. התובעת תטען כי לא ידעה ולא היתה לה אפשרות לדעת את נסיבות האירוע הגורמות לתאונה וכי התאונה ארעה ע”י רכוש שלמי מהנתבעות הייתה שליטה מלאה עליו וכי הנסיבות מצביעות על כך כי אירוע התאונה מתיישב יותר עם ההנחה של רשלנות ו/או של אי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות הסבירים מאשר ההיפך ועל כן על התאונה חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” לפיו על מי מהנתבעות חובת ההוכחה כי לא התרשלה ו/או כי מילאה את חובת הזהירות המוטלת עליה בקשר למקרה שהביא לתאונה.

7. התובעת תטען לחלופין כי פגיעתה נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” וכי מי מההגנה הנה הבעלים של “הדבר המסוכן” או ממונה עליו ועל כן על כל אחת מהנתבעות הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה.

8. לחילופין, ומבלי לפגוע באמור לעיל, תטען התובעת כי התאונה אירעה עקב רשלנותה המלאה והמוחלטת ו/או הפרת חובה שבחוק מטעמה ו/או עובדיה ו/או עושי דברה של מי מהנתבעות.

9. הרשלנות המיוחסת כוללת -בין היתר – את המעשים ו/או המחדלים הבאים:

• תחזוקה רשלנית ו/או
• חוסר אזהרה דיה ו/או
• אי בדיקה בטיחותית ו/או
• אי הדרכה בדבר נוהלי בטיחות מתאימים  ו/או
• אי פיקוח  על נוהלי הבטיחות ועל יישומם ו/או
• אזהרה חסרה מפני הסכנות במקרקעיה ו/או
• התנהגות שלא כמו מחזיק סביר ונבון ו/או
• אי קביעת נהלים

10. הרשלנות המיוחסת כוללת אחריות שילוחית לכל מעשיו ו/או מחדליו של עובד כמתואר לעיל וכן אחריות ישירה כאמור.

11. התובעת תטען כי על מחזיק לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על מבקרים מפני סיכונים המצויים במקום.

12. ‎עובר לתאונה הייתה התובעת אדם בריא בגופה ובנפשה, ואלמלא התאונה יכולה הייתה לשמור על רמת השתכרותה שעובר לתאונה ואף להגדילה ולשפר שכרה. היא נעדרה מהעבודה בעקבות הפגיעה.

13. ‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותרה התובעת נכה, מוגבלת בתנועות ובתפקוד, כשהיא סובלת מכאבים עזים. ד”ר קלגנוב העריך נכותה בגין השבר ב-10% לפי תקנות המל”ל.

***חוו”ד ד”ר קלגנוב מהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה מצ’ ומס’ “II.”

14. ‎‎תוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן:

הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 ₪
עזרה וסיעוד עד כה………………………………35,000 ₪
הפסדי השתכרות בעבר………………………….50,000 ₪

15. כן נגרמו לתובעת נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד,  הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

16. על הנתבעות לפצות את התובעת על מלוא נזקיה, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם סכום כלשהו.

17. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

18. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

19. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעות לדין ולחייבן לפצות את התובעת, על מלוא הנזקים בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.
______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

5/5
דילוג לתוכן