תביעה – נפילה בבית ספר

תביעה – נפילה בבית ספר

 

בבית  משפט השלום
ת.א. 00000/10
___________________  _______________
ב נ ת נ י ה

בעניין:
התובעת:

XXXXX
שניהם ע”י ב”כ עוה”ד אורן בושרי, רמב”ם 15  חדרה, 38363 טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,

נ  –  ג  –  ד

1. עיריית חדרה
רח’ הלל יפה 7 חדרה
2. מדינת ישראל
ע”י פרקיטות מחוז מרכז
הנרייטה סולד 1, ת”א

 

מהות התביעה: נזיקית/ ע”פ פקנ”ז
סכום התביעה: כפי סמכות בית המשפט

 

כתב תביעה

 

1. התובע, שלהלן בוחר את כתובתו לצורך המצאת כתבי בית דין ככתובת בא כוחו כנ”ל.

2. בזמנים הרלבנטים היה התובע תלמיד בבי”ס השייך לנתבעת מס’ 1, בי”ס מדעי תורני ברח’ השדרה בחדרה.  הנתבעת מס’ 1 (להלן: “הנתבעת 1”) הינה גוף המנהל ו/או מפעיל ו/או מחזיק ו/או אחראית ו/או הבעלים של בית הספר.

3. הנתבעת מס’ 2  היא מדינת ישראל/משרד החינוך אשר היה בזמנים הרלוונטיים לתביעה זו האחראי בין היתר לנוהלים וההנחיות של בית הספר, והוא היה מעבידן של המורים. הנתבעות חבות באחריות שילוחית למעשיהם של עושי דברם.

4. ביום 3/4/05 בעת שהייה בחצר בית הספר, הסתבכה רגלו של התובע במפגע בדמות בור וצינור טפטפת מעליו כאמור בתמונה הרצ”ב, והוא מעד ונפל.

 

כתוצאה מהאירוע שתואר לעיל, נגרמו לו נזקי גוף וחבלה של ממש. (אירוע זה ייקרא להלן: “התאונה”).

5. למיטב ידיעת התובע, חשו לעזרתו עובדי המקום ו/או תלמידים אחרים. מאוחר יותר, הוא הובא לקבלת טיפול, שהעלה פגיעה מסוג OCD בקרסול.
***העתק תמונת המקום בו נפל התובע וותיעוד רפואי חלקי עוקב מצורף ומסומן ” נספח I.”

6. משך כל הזמן שמיום התאונה ועד יום הגשת כתב תביעה זה סבל התובע, ולמצער, הוא עוד צפוי לסבול, ממגבלות משמעותיות בתנועות הקרסול.

7. התובע י/תטען  כי לא ידע/ה ולא הית/ה לו אפשרות לדעת את נסיבות האירוע הגורמות לתאונה וכי התאונה ארעה ע”י רכוש שלנתבע/ת הייתה שליטה מלאה עליו וכי הנסיבות מצביעות על כך כי אירוע התאונה מתיישב יותר עם ההנחה של רשלנות ו/או של אי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות הסבירים מאשר ההיפך ועל כן על התאונה חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” לפיו על הנתבע/ות חובת ההוכחה כי לא התרשלו ו/או מילאה את חובת הזהירות המוטלת בקשר למקרה שהביא לתאונה. עוד יטען להחלת הכלל האמור בשל העובדה שמדובר ב”דבר מסוכן” על המשמעות המשפטית הנילווית לכך.

8. לחילופין, ומבלי לפגוע באמור לעיל, יטען  התובע כי התאונה אירעה עקב רשלנותה המלאה והמוחלטת ו/או הפרת חובה שבחוק של הנתבעות ו/או עובדיהן ו/או עושי דברן, ו/או מי מטעמן אשר התבטא בין היתר, במעשים ו/או במחדלים הבאים:

א. לא פיקחו על עבודת המורים והשרתים בבי”ס ו/או
ב. לא תקצבו תקציב ראוי את בי”ס על מנת לסלם מפגעים כגון המפגע נשוא כתב תביעה זה ו/או
ג. דאגו להצבת אמצעי בטיחות ראויים ו/או
ד. לא דאגו לגידור מפגעים ו/או
ה. לא התריעו בדבר סכנה ו/או
ו. הנתבעת ו/או מי מטעמה לא אפשרו מעבר בטוח ו/או
ז. הנתבעת ו/או מי מטעמה הפעילו מקום לא בטיחותי ו/או מסוכן ו/או
ח. הנתבעת ו/או מי מטעמה לא פעלו כמפעילים סבירים של מקום ציבורי ו/או
ט. הנתבעת ו/או מי מטעמה פעלו באופן רשלני ובלתי סביר בתחזוקת המקום שבבעלותם
י. הנתבעת ו/או מי מטעמה הפרו במעשיהם ו/או במחדליהם חובות זהירות שחבו כלפי התובע ו/או
יא. הפרו חובות חקוקות

9. כתוצאה מהתאונה, נותרה לתובעת נכות לצמיתות. ד”ר גנאל, במינוי מוסכם עם “כלל” חברה לביטוח, בדק את התובע בתחום האורטופדי והעריך את נכותו בגובה 10% נכות לצמיתות ***חוות הדעת מצורפת מהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה ומסומנת ” נספח II.”

10. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים לולן:

הוצאות רפואיות עד כה, כולל נסיעות לרופא ולפיזיותרפיה סך:    25,000  ש”ח
עזרה וסיעוד עד כה:                        50,000  ש”ח
הפסד השתכרות בעתיד:   200,000   ש”ח
———–
סה”כ                         275,000  ש”ח
11. כן נגרמו לתובע נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד, ניידות בעתיד, הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות ואובדן זכויות סוציאליות, וכאב וסבל.

12. על הנתבעת לפצות את התובע על מלוא נהנזקים ואולם עד להגשת התביעה לא שולם סכום כלשהו.

13. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

14. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

15. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעות לדין ולחייבן לפצות את התובע על מלוא נזקיו בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.

5/5
דילוג לתוכן