תביעה – מוות בתאונת דרכים  

1. התובעים יהיו מיוצגים בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתם להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחם כנ”ל.

2. התובעים הינם יורשי עיזבון המנוח XXXXXX ז”ל שנשא לפני מותו תעודת זהות שמספרה XXXXX, היה יליד 13/2/59 (להלן: “המנוח”), ואשר היה נהג ברכב משא הנושא לוחית רישוי שמספרה XXXXXX (להלן: “הרכב”).
***העתקי תעודת פטירה וצו ירושה מצ’ ומס’ “נספח 1.”.

3. הנתבעת מס’ 1 הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את השימוש ברכב הנ”ל, במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה.

4. ביום 14/5/14, או בסמוך לכך, סטה התובע עם רכבו מנתיב הדרך, מסיבה שאינה ברורה לתובעים, ופגע בצד הדרך. כתוצאה מהאירוע המתואר, נפגע התובע ונגרמו לו חבלות של ממש, ביניהן שברים בצלעות, ופצעי שפשוף במימדים של 10 ס”מ X 10 ס”מ, כאמור בחוו”ד המרכז הלאומי לרפואה משפטית, והוא מת
באופן מיידי. (להלן: “התאונה”).

***העתק חוו”ד המרכז הלאומי לרפואה משפטית מצ’ ומס’ “נספח 2.”.

***העתקי תעודת ביטוח מצ’ ומס’ “נספח 3.”.

*** העתק רשיון נהיגה מצורף ומסומן “נספח 4.”.

5. ככל שהקשר הסיבתי בין מותו של המנוח לבין התאונה שתוארה לעיל תוכחש על ידי מי מהנתבעים, עותרים התובעים בזאת, למינוי פתולוג/פנימאי, או כל מומחה אחר, לצורך קביעת סיבת המוות.

6. במועד התאונה היה המנוח אדם בריא, עובד מתפרנס למחייתו.

*** העתק טופס 106 מצורף ומסומן “נספח 5.”.

7. התאונה מהווה “תאונת דרכים” כמשמעות מונח זה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה- 1975, ועל הנתבעת החובה לפצות את התובעים בגין כל נזקיהם כתוצאה מהתאונה, וזאת מכוח אחריותם שעל פי הפוליסה ו/או על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ו/או על פי חוק אחר.

8. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעת מס’ 1 לפצות את התובעים בגינם:

נזק מיוחד:

א. הוצאות בגין סידורי הלוויה, קבורה, והוצאות הכרוכות באבל לרבות ציוד וכיבוד: 50,000 ₪.
ב. הוצאות המצבה : 10,000 ₪
ג. הוצאות צו ירושה, לרבות שכר טרחת עו”ד, אגרה ופרסום בעיתון: 5,000 ₪
ד. טקס אזכרה לעבר: טקס אחד X 5,000 ₪ = 5,000 ₪
ה. אובדן שירותי אב: 20,000 ש”ח
ו. הפסד השתכרות:
i. 8,700 ₪ X 22 (חודשים) = 190,000 ₪
ii. עזרת צד ג’ = 50,000 ₪

נזק כללי:

ז. הפסדי הכנסה – אובדן יכולת השתכרות של המנוח “בשנים האבודות”, עד הגיעו לגיל 70,

ח. אובדן שירותי המנוח ועזרתו: המנוח היה צפוי להמשיך לתמוך בשאיריו עד סוף תוחלת חייו.
ט. כאב וסבל וקיצור ו/או אבדן תוחלת החיים
י. אובדן פנסיה.
יא. הוצ’ טקסי אזכרה בעתיד

9. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת מס’ 1, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

10. באשר לנתבעת מס’ 2:

הנתבעת מס’ 2 הנה חברה לביטוח אשר הייתה בזמנים הרלבנטיים לתביעה זו, טרם מיזוגה עם דקלה חברה לביטוח, המבטחת של המנוח בביטוח תאונות אישיות לכיסוי למקרה ביטוח של מוות מתאונה, ע”ס 101,000 ₪ כערכם ביום הנפקת הפוליסה.

11. התובעים יטענו כי מותו של המנוח נגרם בשל התאונה שתוארה לעיל ובעקבותיה, ולכן בהיות המוות “מוות מתאונה” באה תביעה זו גם לפיצוי ע”פ הכיסוי האמור בפוליסת ביטוח שהנפיקה הנתבעת מס’ 2 למנוח.

*** מצ”ב הפוליסה כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן כ”נספח VI.”.

12. התנהגות הנתבעת מס’ 2, באין תשלום, תהווה חוסר תום לב משווע תוך ניסיון ברור לנצל את מצבה של התובעת ולהתחמק מתשלום לו התחייבה.

13. ביהמ”ש הנכבד מתבקש לזמן הנתבעת מס’ 2 לדין ולחייבה לשלם כאמור לעיל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיוחדת כהגדרת המונח בחוק חוזה הביטוח (ולחילופין, ריבית רגילה כחוק) מיום המועד שאמור היה להשתלם כל תשלום בהתאמה ועד לתשלומו המלא בפועל, בתוספת שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

14. יש לראות בזכויות אחרות המוקנות מכח הפוליסות, עילות נפרדות בפני עצמן, וככל שלא יוסכם על כך שומרים התובעים שומרת על הזכות לעתור לפיצול סעדים ו/או לתיקון כתב תביעה זה.

15. אין באמור בכתב תביעה זה ו/או בהגשתו לבית המשפט כדי לגרוע מזכויות בעתיד, לתבוע כל חוב ו/או סעד, שלא נתבע בכתב תביעה זה.

16. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעות לדין ולחייב כ”א מהן לשלם לתובעים את מלוא נזקיהם המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

5/5
דילוג לתוכן