תביעה – התחשמלות

תביעה – התחשמלות

 

כתב תביעה

1. התובעת, ילידת 10/10/89, הינה אזרחית ותושבת ישראל, תהא מיוצגת בתביעה זו ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי והיא בוחרת במענו של זה כמענה לצורך המצאת כתבי בית דין.

2. הנתבעת הינה חברה פרטית הרשומה כדין בישראל והיא הבעלים ו/או הגוף המנהל ו/או מפעיל ו/או מחזיק ו/או אחראי בזמנים הרלבנטים של, בין היתר, חנות מרכול רחבת היקף (“סופר”), במרכז קניות חדש סמוך לצומת חדרה מזרח.

3. התובעת הינה עובדת בסופר דלעיל כקופאית. ביום 4/10/11, עבדה התובעת בתא הקופה המיועד לתשלום. בו בעת התחשמלה התובעת ברגל ימין. מתברר, כי ההתחשמלות או מכת החשמל, אירעה בשל מגע עם רשת החשמל דרך מכשיר פגום שהיה מונח לצד רגליה בקופה, או בשל חוטיו החשופים, אשר הביאו לזרם חשמלי חיצוני דרך גופה. כתוצאה ממעשה זה, סבלה התובעת והיא עדיין סובלת מעקצוצים קלים וכוויות ברגליה, ונזק אפשרי בהסתברות מסוימת למערכת העצבים ולמערכת הנשימה. (אירוע זה ייקרא להלן: “התאונה”).

4. התובעת הובהלה לבית החולים “הלל יפה” בחדרה. היא טופלה ושוחררה לאחר 3 ימים אבל כיום, היא עדיין זקוקה למעקב רפואי מתמשך.

***העתק “חומר רפואי” חלקי מצורף ומסומן “I.”

5. מאז התאונה, למצער, לא חלה הטבה משמעותית במצב בריאותה של התובעת  והיא עדיין נדרשת לטיפולים.

6. התובעת טרם שבה לעבודתה מאז האירוע בשל מצבה הרפואי.

7. התובעת תטען כי המדובר בחנות סופרמרקט חדשה אשר לא מילאה אחר דרישות הבטיחות שהציבו המשטרה ושירותי הכבאות כתנאי לאכלוס החנות. משכך, אף העירייה כלל לא נתנה אישור להפעלת החנות בידי הנתבעת. האירוע המתואר בכתב תביעה זה הוא מימוש סיכון ברור שהיה ידוע לנתבעת.

אף ידוע לתובעת כי בשלב מסוים, ניתנה החלטה בידי בית המשפט לעניינים מקומיים שמהותה צו סגירה מיידי למקום. עוד התברר כי אכלוס החנות נעשה ביום 18/7/11 ללא אישור מהנדס העיר, ללא מתן טופס אכלוס (טופס 4) ובניגוד לתנאי היתר הבנייה.

8. התובעת תטען כי לא ידעה ולא היה לה אפשרות לדעת את נסיבות האירוע הגורמות לתאונה וכי התאונה ארעה ע”י רכוש שלנתבעת הייתה שליטה מלאה עליו וכי הנסיבות מצביעות על כך כי אירוע התאונה מתיישב יותר עם ההנחה של רשלנות ו/או של אי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות הסבירים מאשר ההיפך ועל כן על התאונה חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” לפיו על הנתבעת חובת ההוכחה כי לא התרשלה ו/או כי מילאה את חובת הזהירות המוטלת עליה בקשר למקרה שהביא לתאונה.

9. התובעת תטען לחלופין כי פגיעתה נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” וכי ההגנה הנה הבעלים של “הדבר המסוכן” או ממונה עליו ועל כן עליה הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה. התובעת אף תטען באופן דומה להחלת הכלל בפקודת הנזיקין, הנוגע לאש, על המשמעות המשפטית נילווית לו.

10. לחילופין, ומבלי לפגוע באמור לעיל, תטען התובעת כי התאונה אירעה עקב רשלנותה המלאה והמוחלטת ו/או הפרת חובה שבחוק מטעמה ו/או עובדיה ו/או עושי דברה.

11. עוד תטען התובעת כי הנתבעת אחראית מכח חק האחריות למוצרים פגומים תש”ס – 1980. ניתן לומר, כי נזקי התובעת נגרמו עקב השימוש בנ”ל, שהוא “מוצר פגום” בהתאם להוראות סעיף 3 (1) לחוק ו/או סעיף 1 סיפא לחוק האחריות למוצרים פגומים.

ועוד תטען התובעת, כי חזקה שהמוצר פגום שכן נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה שהמוצר היה פגום מאשר עם המסקנה שהיה תקין (ס’ 3 (ב) לחוק האחריות). וכן:

על פי סעיף 3 (א)(2) לחוק מוצר יחשב למוצר פגום אם “בנסיבות העניין נדרשות אזהרות או הוראות טיפול”.

12. הרשלנות המיוחסת לנתבעת כוללת -בין היתר – את המעשים ו/או המחדלים הבאים:

• תחזוקה רשלנית ו/או
• חוסר אזהרה דיה ו/או
• אי בדיקה בטיחותית של מרכולתה ו/או
• אי הדרכה בדבר נוהלי בטיחות מתאימים  ו/או
• אי פיקוח  על נוהלי הבטיחות ועל יישומם ו/או
• התנהגות שלא כמו מחזיק סביר ונבון ו/או
• הנהגת שיטת עבודה לקויה ומסוכנת
• אי בדיקה על ידי חשמלאי מוסמך ו/או
• ‎‎מתן הוראות ו/או הנחיות עבודה בהתעלם מאופי ו/או תנאי העבודה
• ‎‎הפרת חובות בטיחות העבודה ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת העובדים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובע ו/או
• ‎‎פעילות ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמעביד ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או
• היעדר פיקוח נאות על קיום נהלים מתאימים כאשר צפו ו/או היה עליהם לצפות כי מחדל זה עלול להביא לתאונות מעין התאונה נשוא כתב תביעה זה. ‎‎
• היעדר אזהרה ו/או הדרכה את התובעת מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה מסוג זו שנתבקשה ו/או
• דחיקה בתובעת  להשלים עבודה בזריזות ובחוסר זמן ו/או
13. הרשלנות המיוחסת כוללת אחריות שילוחית לכל מעשיו ו/או מחדליו של עובד כמתואר לעיל וכן אחריות ישירה כאמור.

14. התובעת תטען כי על מחזיק לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על עובדים מפני סיכונים המצויים במקום.

15. ‎עובר לתאונה הייתה התובעת אדם בריא בגופה ובנפשה, ואלמלא התאונה יכולה הייתה לשמור על רמת השתכרותה שעובר לתאונה ואף להגדילה ולשפר שכרה.

16. ‎‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותרה התובעת נכה, עם צלקת מכערת ברגלה כתוצאה של הכוויה, מוגבלת בתנועות ובתפקוד, כשהיא סובלת מכאבים עזים.

17. ‎‎רק בשל חסרון כיס אין התובעת מעמידה חוו”ד לקביעת נכותה צמיתה ו/או אחרת. כן יתכן כי נזקיה של התובעת ייגרמו בשלב מאוחר יותר. ע”כ עותרת התובעת לפיצול סעדים והגשה מאוחרת של חוו”ד.

18. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובעת הנזקים המפורטים להלן:

הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..20,000 ₪
עזרה וסיעוד עד כה………………………………50,000 ₪
הפסדי השתכרות בעבר………………………….20,000 ₪

19. כן נגרמו לתובעת נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד,  הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

20. על הנתבעת לפצות את התובעת על מלוא נזקיה, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם סכום כלשהו.

21. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

22. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

23. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לפצות את התובעת, על מלוא הנזקים בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.
______________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

5/5
דילוג לתוכן