• ירושלים 28, חדרה | הארבעה 28, ת״א
  • 052-5299-555

תביעה – היפרדות זגוגיתתביעה – היפרדות זגוגית

 

בבית משפט השלום ת.א. 000000/00 ____________________ ____________________ב נ ת נ י ה בעניין:- התובעות:XXXXXXשתיהן ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי. רח’ ירושלים 28, חדרה, טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03 נ – ג – ד הנתבעת: “ביטוח ישיר” חברה לביטוח אפעל 35, פ”ת מהות התביעה: נזיקית/פלת”ד סכום התביעה: לא ניתן להערכה כתב תביעה1. התובעות יהיו מיוצגות בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, וכתובתן להמצאת כתבי בית דין תהא בכתובת בא כוחן כנ”ל.2. הנתבעת (להלן “הנתבעת”) הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את העושה שימוש ברכב הנושא לוחית רישוי שמספרה 2060166 (להלן: “הרכב”) במועד התאונה שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה. 3. ביום 10/10/13 אירעה לתובעות תאונת דרכים. התאונה אירעה שעה שרכב צד ג’ התנגש בעת שסטה מנתיבו ברכב בו נסעו התובעות. התובעת מס’ 1, היתה נהגת הרכב. התובעת 2, קטינה, שהתה בו כנוסעת. כתוצאה ממעשה זה, נפגעו התובעות ונגרמו להן נזקי גוף, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה”). *** אישור משטרה מצורף ומסומן “נספח 1.”. 4. התאונה הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת (להלן: “הנתבעת”) באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעות בגין כל נזקי הגוף אשר נגרמו כתוצאה מהתאונה. 5. התובעות טופלו בבית החולים ואמנם שוחררו אך המשיכו להיות מטופלות בקופת החולים בה הן חברות. שתיהן אובחנו כסובלות מחבלות גופניות ונפשיות שונות כנלמד מהחומר הרפואי המצ”ב. התובעת מס’ 1 סבלה בעיקר בעינה. דו”ח מד”א ראשוני מפרט כי תובעת זו נפגעה מחפץ קהה בראשה, וכבר במיון התלוננה על “נמלים” בעין ימין. למחרת במסגרת קופת החולים אובחנה כסובלת מהיפרדות זגוגית העין.התובעת מס’ 2, קטינה ובת 5 במועד התאונה, נפגעה אף היא וסבלה מבחילות. היא שוחררה אך שבה למיון לאחר מס’ שעות בשר עם כאבי ראש פרונטליים. כיום, עדיין סובלת התובעת מכאבי ראש ובשל היותה קטינה אין רישום דיו. ***תיעוד רפואי לתובעת מס’ 1 מצורף ומסומן “נספח 2.” ***תיעוד רפואי לתובעת מס’ 2 מצורף ומסומן “נספח 3.” 6. נכון למועד הגשת התביעה, לא חלה הטבה משמעותית במצבן של מי מהתובעות והן עוד צפויות לסבול מהגבלות דלעיל בתפקוד פרי יציר התאונה דלעיל. 7. באיבחה אחת, השתנה אורח החיים של כ”א מהתובעות פלאים: בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה סובל כ”א מהתובעות מכאבים תמידיים, הפרעות ומגבלות ניכרות, הנובעים ו/או הקשורים לנזקי התאונה. בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, מתקשות הן בביצוע פעולות פשוטות כגון, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי. 8. כתוצאה מפגיעת התובעות בתאונה נגרמו הפסדי שכר בעבר ועוד ייגרמו הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד.9. התובעות יטענו כי נכותן התפקודית בגין התאונה וכתוצאה ישירה ממנה, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה, וזאת לאור שיבוש מהלך חיים תקין.10. בשל הפגיעה בתאונה, נגרמו לתובעות בעבר ואף ייגרמו בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. 11. ועוד, בשל הנזקים מהתאונה, נפגע כושר תפקודן היומיומי של התובעות כאמור דלעיל, והן נזקקו בעבר לעזרת זולת מוגברת. אלה שסעדו אותן בעבר הנם בבחינת מיטיבי גוף ואת זכותם להיפרע הם ממחים לתובעות. 12. לא זו אף זו, בשל נזקי התאונה כאמור ייגרמו לתובעות בעתיד הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים. 13. בשל התאונה נגרמה לכ”א מהתובעות נכות לצמיתות. כ”א מהתובעות עותרת בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחום העיניים (לתובעת מס’ 1) ובתחום הנוירולוגי (לתובעת מס’ 2) לשם בדיקה וקביעת מצב רפואי ונכות בגין התאונה, הכל בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.14. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובעת 1 בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעת לפצות את התובעות בגינם: א. נזק מיוחד: 1. הוצאות רפואיות, נסיעה ונלוות לעבר: 10,000 ₪ 2. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת: 10,000 ₪ 3. הפסדי שכר בעבר : 15,000 ₪ ב. נזק כללי: כבוד בית המשפט יתבקש לשום נזקיו של התובעות לעתיד בשל: 1. נזק לא ממוני של כאב וסבל לפי אחוזי הנכות שיקבעו. 2. הוצאות רפואיות (מעבר לסל הבריאות), הוצאות נסיעה ונלוות לעתיד. 3. הוצאות עזרת צד ג’. 4.הפסדי השתכרות בעתיד ופנסיה. 15. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שהנתבעת, מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.16. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.17. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לכ”א מהתובעות את מלוא נזקיה המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום התאונה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק. ______________אורן בושרי, עו”ד

 

דילוג לתוכן