תביעה – החלפת מפרק

תביעה – החלפת מפרק

1. התובע אזרח ותושב ישראל, יהא מיוצג בתביעה זו ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי והוא שם את מענו של זה כמען לצורך המצאת כתבי בית דין. 2. הנתבעת מס’ 1 (להלן: “הנתבעת”) הינה חברה הרשומה כדין בישראל והיא הבעלים ו/או הגוף המנהל ו/או מפעיל ו/או מחזיק ו/או אחראי בזמנים הרלבנטים של עסק המתמחה בעבודות בניין וגמר בניין. הנתבעת מס’ 2 הינה מבטחתה של הנתבעת מס’ 1 בביטוח חבות מעבידים ומכאן צירופה כנתבעת וחבותה בפיצויים בצוותא עם הנתבעת מס’ 1 כלפי התובע. 3. התובע היה בזמנים הרלבנטים לתביעה עובד בניין זוטר אצל הנתבעת. ביום 15/5/12, אירעה לתובע תאונה בעבודה באתר בנייה בו מבצעת הנתבעת עבודתה. התובע נדרש במצוות מעבידיו הישירים בנתבעת, ארנון וסעדיה, לחפור מסביב לפילר בטון. דרישת עבודה זו היתה ספציפית מהתובע לבדו מבלי שיעבור התובע הדרכה לביצוע עבודות ממין העבודות שהוטלו עליו זה עתה ומבלי שהונחה התובע כיצד עליו לבצע עבודה זו. התובע אכן חפר מסביב לפילאר ולאחר שהסתובב ועמד בגבו אליו, התמוטט הפילאר ונפל על התובע בכל כובד משקלו והטיח אותו ארצה. כך, למשך דקות, נותר התובע כלוא בין הריסות הפילאר לבין הקרקע. טרקטור שהיה במקום, ניסה לחלץ את התובע מתחת להריסות ע”י הרמת הפילאר בכף הטרקטור ואולם נסיון החילוץ הזה לא צלח והפילאר נפל שוב על התובע.(אירוע זה ייקרא להלן: “התאונה”). 4. בתר התאונה דלעיל שינתה המעבידה מהוראות הבטיחות אצלה ועבודות ממין העבודות שביצע התובע נשוא התאונה, לא בוצעו עוד על ידי עובדים פשוטים אלא עם מיכון וציוד הנדסי מתאים. 5. התובע הובהל לבית החולים “הלל יפה” וטופל שם ניתוחית כאשר אובחנו אצלו שברים מרובים: שבר בשליש האמצעי של עצם הפמור משמאל, שבר תת ראשי בירך ימין, שבר בעצם הסקרום ועצם הזנב, ושבר תלישה ללא תזוזה בSICJ משמאל. ביום 6/5/13 שב לבית החולים להוצאת הברגים וביום 24/12/13 לאחר תק’ שיקום שלא היטיבה עמו, נדרש לניתוח מורכב של החלפת מפרק ירך מלא מימין. 6. מאז התאונה, למצער, לא חלה הטבה משמעותית במצב בריאותו של התובע והוא בא ושב אל בית החולים תדירות והוא עדיין נדרש לטיפולים, בין היתר פסיכיאטריים. 7. מאז התאונה לא שב התובע לעבודה כלשהי והוא נסמך על שולחנו של המוסד לביטוח לאומי. התובע, גם כפי הנלמד מעיסוקו – מהות עבודתו מחייבת כושר פיזי ויכולת תנועה. 8. התובע יטען כי לא ידע ולא היתה לו אפשרות לדעת את נסיבות האירוע הגורמות לתאונה וכי התאונה ארעה ע”י רכוש שלנתבעת הייתה שליטה מלאה עליו וכי הנסיבות מצביעות על כך כי אירוע התאונה מתיישב יותר עם ההנחה של רשלנות ו/או של אי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות הסבירים מאשר ההיפך ועל כן על התאונה חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” לפיו על הנתבעת חובת ההוכחה כי לא התרשלה ו/או כי מילאה את חובת הזהירות המוטלת עליה בקשר למקרה שהביא לתאונה.9. התובע יטען לחלופין כי הפגיעה נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” וכי ההגנה הנה הבעלים של “הדבר המסוכן” או ממונה עליו ועל כן עליה הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה.10. לחילופין, ומבלי לפגוע באמור לעיל, יטען התובע כי התאונה אירעה עקב רשלנותה המלאה והמוחלטת ו/או הפרת חובה שבחוק מטעמה ו/או עובדיה ו/או עושי דברה של הנתבעת. 11. הרשלנות המיוחסת לנתבעת כוללת -בין היתר – את המעשים ו/או המחדלים הבאים:• איפשרה מרחב סיכון לא מגודר ו/או• נמנעה מלספק לעובד אמצעי הגנה מתאים ו/או• הטילה עבודה על עובד מבלי לציידו בציוד הנדסי מתאים ו/או• הנהיגה שיטת עבודה לא בטיחותית ו/או• תחזוקה רשלנית ו/או • חוסר אזהרה דיה ו/או• אי בדיקה בטיחותית ו/או• אי הדרכה בדבר ביצוע העבודה הספציפית ובדבר נוהלי בטיחות מתאימים ועבודה ו/או • אי פיקוח על נוהלי הבטיחות ועל יישומם ו/או • התנהגות שלא כמו מחזיק סביר ונבון ו/או• הנהגת שיטת עבודה לקויה ומסוכנת ו/או• ‎‎מתן הוראות ו/או הנחיות עבודה בהתעלם מאופי ו/או תנאי העבודה• ‎‎הפרת חובות בטיחות העבודה ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת העובדים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובע ו/או• ‎‎פעילות ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמעביד ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או • היעדר אזהרה ו/או הדרכה את התובע מפני הסיכונים הכרוכים בעבודה מסוג זו שנתבקשה ו/או• דחיקה בתובע להשלים עבודה בזריזות ובחוסר זמן12. הרשלנות המיוחסת הנטענת כוללת אחריות שילוחית לכל מעשיו ו/או מחדליו של עובד כמתואר לעיל וכן אחריות ישירה כאמור. 13. התובע ייטען כי על מחזיק/מעביד לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על עובדים מפני סיכונים המצויים במקום. 14. ‎עובר לתאונה היה התובע אדם בריא, ואלמלא התאונה יכול היה לשמור על רמת השתכרותו שעובר לתאונה.15. ‎‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותר התובע נכה, עם הגבלה בתנועות ובתפקוד, כשהוא סובל מכאבים עזים. 16. ‎התובע נבדק ע”י מומחה רפואי מטעמו, ד”ר מ. קליגמן, שקבע את נכותו הרפואית בתחום האורטופדי בשיעור כדלקמן:בתחום האורטופדי:20% בגין הפגיעה בירך שמאל, 30% בגין ירך ימין, ו-10% בגין השבר באגן. הנכות המשוקללת המלאה היא 49.6%.בתחום הפלסטי: 10% בגין הצלקות ברגליים, אשר נגרמו באופן יזום לשם הטרייות. ******העתק חוו”ד מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומן “נספח I..”17. התובע גם נבדק ע”י מומחה רפואי פסיכיאטרי מטעמו, ד”ר הרמן פרקש, שקבע את נכותו הרפואית בתחום זה בשיעור 20%. ד”ר פרקש מנמק מסקנתו זו בכך שהתובע סובל בין היתר מתסמיני דכאון עם ירידה במצב הרוח.******העתק חוו”ד מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומן “נספח II..”18. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע הנזקים המפורטים להלן: הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות……………..200,000 ₪ עזרה וסיעוד עד כה………………………………200,000 ₪ הפסדי השתכרות בעבר………………………….300,000 ₪ 19. כן נגרמו לתובע נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד, הפסד השתכרות בעתיד לרבות פנסיה, לרבות אובדן כושר השתכרות נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.20. על הנתבעות לפצות את התובע על מלוא הנזקים, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם סכום כלשהו.21. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.22. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה. 23. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את כ”א מהנתבעות לדין ולחייבה לפצות את התובע, על מלוא הנזקים בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה. ______________אורן בושרי, עו”דמ.ר. 29404ב”כ התובע

5/5
דילוג לתוכן