כתב תביעה

1. התובעת, הינה אזרחית ותושבת ישראל, תהא מיוצגת בתביעה זו ע"י ב"כ עו"ד אורן בושרי והיא בוחרת במענו של זה כמענה לצורך המצאת כתבי בית דין.

2. הנתבע, המוסד לביטוח לאומי, בהחלטתו בתיק שמספרו 16804155, ואשר ניתנה ביום 22.8.2011 אמנם הכיר בתסמונת התעלה הקרפלית כמחלת מקצוע שאירעה לתובעת בעת עבודתה וכתוצאה ממנה.

3. יחד עם זאת, כתב תובענה זה מוגש על ידי התובעת כנגד החלטתו של הנתבע לדחות את תביעתה ככל שהיא מתייחסת למכאובים נוספים. בית הדין הנכבד יתבקש לבטל את החלטת הנתבע ולהורות כי התביעה כנגד הנתבע מתקבלת משום שפגיעותיה של התובעת בצווארה (בלטי דיסק) ובאצבעה הרביעית ("טריגר פינגר") אף הן קשורות בעבודתה, ולחייב את הנתבע בהוצאות התביעה.

4. אם כך, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 על המוסד לביטוח לאומי לזמן התובעת לוועדה שתדון בנכותה הרפואית גם בעקבות נזקים אלה.

5. התביעה תטען כי על פי פסיקת בית הדין הארצי, כדי להוכיח שהנזק נגרם כתוצאה מפגיעה בעבודה יש להוכיח קשר בין סיבה לתוצאה, אך אין חובה להוכיח סיבתיות ישירה בלעדית.

6. התביעה תטען כי התובעת בת 56 עובדת כמלחימה בתעשיה האלקטרונית ועבדה בעבודת כפיים רצופה הדורשת מאמץ ודיוק של שתי כפות הידיים במהלך פעולת ההלחמה. חלק מפעולותיה דורשות שימוש בזכוכית מגדלת בכדי לבצע הפעולות במדויק. יום העבודה שלה הוא כבן 9 שעות.

בידה הימנית, לבד מתסמונת התעלה הקרפלית התפתח אצל התובעת גם מצב של אצבע הדק ("טריגר פינגר")   הנובע ישירות מפעולת ההלחמה או שהוא תוצר נילווה של תסמונת התעלה הקרפלית.

כ"כ תטען התובעת כי נגרמו לה בלטי הדיסק בצווארה בגבהים C5-C7 עם לחץ על השק התקאלי ומוצא העצבים מימין. זאת משום שפעולה הלחימה דורשת הטיה רצופה של הצוואר כלפי מטה.

שני ממצאים אלה אף הם תולדה ותוצאה של תנאי העסקתה בעבודה. לחילופי חילופין, תטען התביעה כי תנאי הסביבה במקום העבודה של התובעת החמירו את מצבה הרפואי.

7. התביעה שומרת על זכותה להוסיף חומרים נוספים, לכשיגיעו לידיה פרטים נוספים.

8. התביעה תטען כי בנסיבות סביר להניח כי קיים קשר סיבתי מאשר כי לא קיים וכי יש להחיל את כלל "הדבר מדבר בעד עצמו".

9. התביעה תטען כי החלטת הנתבע התקבלה בחוסר סבירות קיצוני בהיעדר בדיקות של ממש במקום העבודה, החליט הנתבע לדחות את שאלת הקשר הסיבתי.

10.  פרופ' רפאל כראל, מומחה לרפואה תעסוקתית, חיווה דעתו, בשאלת הקשר הסיבתי והנכות שנותרה אצל התובעת, וקבע כי לתובעת אף נותרה נכות לצמיתות.

*** מצ"ב חוו"ד פרופ' כראל כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומנת כ"נספח I.".
*** מצ"ב החלטת המל"ל מצורפת ומסומנת כ"נספח II.".

11. אשר על כן יתבקש בית הדין נכבד זה לבטל את החלטת הנתבע, נשוא כתב תביעה זה, ולקבוע כי דין התביעה שהוגשה ע"י המערערת כנגד הנתבע להתקבל, להורות על מינוי מומחה רפואי לחילופין מפאת חוסר כיס, ולחייב את הנתבע בהוצאות התובעת, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ בגינו כדין.

______________
אורן בושרי, עו"ד
מ.ר. 29404
ב"כ התובעת