שתי תאונות דרכים עוקבות

כתב תביעה

1. התובעת, אזרחית ותושבת ישראל, תהא מיוצגת בתביעה זו ע”י ב”כ הנ”ל, והיא בוחרת את כתובתה להמצאת כתבי בית דין ככתובת בא כוחה כנ”ל.

2. הנתבעת הנה חברה לבטוח בע”מ, הרשומה כדין בישראל, אשר ביטחה את אחריותו של העושה שימוש ברכבים בתאונות שלהלן בהתאמה, במועד כ”א מהתאונות שלהלן ובזמנים הרלוונטים עפ”י פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח משולב) תש”ל 1970 מכח פוליסת ביטוח שהנפיקה (להלן: “הפוליסה”).

3. ביום 10/5/15 אירעה כאמור תאונת דרכים ראשונה. שעה שהייתה התובעת נוהגת ברכב הנושא לוחית רישוי שמספרה XXXXX. בקטע דרך מסוים, נפגע הרכב בו נהגה על ידי רכב צד ג’ מאחור. לתובעת נגרמו נזקי גוף בעיקר בצוואר, כפי שיתואר עוד להלן. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה ה-1”).

4. ביום 9/8/15 אירעה כאמור תאונת דרכים שנייה. התאונה השנייה אירעה אף היא שעה שהייתה התובעת הנל נוהגת ברכב, וגם אז נפגעה על ידי רכב צד שלישי מאחור. כתוצאה מחבלתה זו, לתובעת נגרמו נזקי גוף, דומים, בצוואר. (האירוע הנ”ל ייקרא להלן: “התאונה ה-2”).

**העתק אישורי משטרה מצ”ב ומס’ “נספח 1.”.

5. כ”א מהתאונות הנה תאונת דרכים כהגדרתה ו/או כמשמעותה בחוק, ובהתאם להוראות הפוליסה והחוק, נושאת הנתבעת באחריות מוחלטת ומלאה לפצות את התובעת בגין כל נזקי הגוף והנפש שנגרמו לה כתוצאה מכ”א מהתאונות.

6. התובעת הובהלה לשם קבלת טיפול רפואי בבי”ח אחר כ”א מהתאונות, בעיקר עם כאבי צוואר. בבדיקות קליניות שבוצעו לה התברר כי היא סובלת מכאבים רגישות ומוגבלות תנועה.
***חומר רפואי מצ”ב ומס’ “נספח 2.”.

7. בעקבות כ”א מהתאונות וכתוצאה מכ”א מהן סובלת התובעת בין היתר מהגבלות ומגבלות ניכרות בין היתר בתנועות הגוף הנובעים ו/או הקשורים לנזקיה מכ”א מהתאונות.

8. ‎בעקבות הכאבים, ההפרעות והמגבלות כאמור לעיל, התקשתה, היא מתקשה ועוד תתקשה התובעת אף בביצוע פעולות פשוטות כגון, ריכוז, הרמת חפצים, ניקיון, לבישת בגדים, רחצה, היגיינה אישית, בישול, כביסה ובפעולות הדורשות מאמץ פיזי.

9. בשל פגיעותיה, נגרמו לתובעת בעבר ואף ייגרמו לה בעתיד, הוצאות ניכרות הכרוכות בקבלת טיפולים רפואיים מעבר לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

10. נכותה התפקודית של התובעת בגין פגיעותיה מכ”א מהתאונות וכתוצאה ישירה מכ”א מהן, עולה לאין שעור על הנכות הרפואית שנותרה לה, וזאת לאור שיבוש מהלך חייה התקין.

11. ועוד, בשל נזקיה מכ”א מהתאונות, נפגע כושר תפקודה היומיומי של התובעת כאמור דלעיל, והיא נזקקה בעבר לעזרת זולת מוגברת. מיטיבי נזקה, הנם בבחינת מטיבי גוף ואת זכותם להיפרע מן הנתבעת הם ממחים לתובעת.

12. כתוצאה מפגיעת התובעת בתאונה ייגרמו לתובעת הפסדי כושר השתכרות גם בעתיד, כולל הפסדי פנסיה.
***תלושי שכר ומכתב המפרט הפסדיה בגוף ראשון מצ”ב ומס’ “נספח 3.”.

13. לא זו אף זו, בשל נזקיה מכ”א מהתאונות כאמור ייגרמו לתובעת בעתיד הוצאות רפואיות ביניהן הוצאות מוגברות הכרוכות בנסיעות לשם קבלת טיפולים רפואיים.

14. בשל כ”א מהתאונות נגרמה לתובעת נכות לצמיתות בתחום האורטופדי.

15. התובעת עותרת בזאת מכבוד ביהמ”ש, למינוי מומחה רפואי בתחום הנ”ל לשם בדיקתה וקביעת מצבה הרפואי ונכותה בגין כ”א מהתאונות הנ”ל, הכול בהתאם לבקשה הרצ”ב על נספחיה והמהווה חלק בלתי נפרד מכתב-התביעה.

16. להלן פירוט הנזקים אשר נגרמו וייגרמו לתובעת בעקבות כ”א מהתאונות וכתוצאה ממנה ואשר על הנתבעות לפצות את התובעת בגינם:

א. נזק מיוחד:
1. עזרת צד ג’ וסיוע מן הזולת………………………………10,000 ₪
2. הפסדי השתכרות בעבר………………………………….15,000 ₪
3. הוצאות רפואיות מעבר לאלה הכלולים בסל הבריאות, נסיעה ונלוות לעבר וכן בעבור הוצאות ריפוי, 45.000 ₪
4. השבה למיטיבי הנזק ,בהתאם לחוק לתיקון
דיני הנזיקין האזרחיים
(הטבת נזקי גוף) 1964 …………………………………10.000 ₪
5. עבור אשפוז (חשבון שיוגש ע”י בי”ח)

ב. נזק כללי:
1. נזק לא ממוני של כאב וסבל
2. הפסד השתכרות בעתיד ואובדן כושר השתכרות;
3. הוצאות רפואיות, לרבות טיפולים פיזיוטרפיים, טיפולים הוליסטיים וטיפולים רפואיים אחרים וטיפולים בכלל ככל שאלה שיידרשו להטבת נזקיה של התובעת;
4. עזרת צד ג’,
5. הוצאות נסיעה;

17. לבית-משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית כאחת לדון בתביעה ו/או סכומה, מהותה ובהתחשב בעובדה שכ”א מהנתבעות מנהלת עסקים במחוז זה, הן במישרין והן באמצעות סוכנים.

18. כל הטענות והעובדות הנטענות בכתב תביעה זה, נטענות בהשלמה ו/או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים ועניינם.

19. אשר על כן, ולאור הנטען דלעיל, מתבקש כבוד בית-המשפט להזמין את הנתבעת לשלם לתובעת את מלוא נזקיה המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום כ”א מהתאונות ועד ליום התשלום בפועל בצירוף הוצאות משפט + שכ”ט עו”ד ומע”מ כחוק.

_____________
אורן בושרי, עו”ד
מ.ר. 29404
ב”כ התובעת

5/5
דילוג לתוכן