דוגמא לתביעה נגד סוכנות נסיעות תאונה בחו”ל

התובעת:

פלוני, ת.ז. XXXX

ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי. כתובת: רח’ ירושלים 28, חדרה, טל’: 6212180 – 04, פקס ממוחשב וירט’: 5270038 – 03,

נ – ג – ד

הנתבעת:

אופקים נסיעות ותיירות בע”מ ח.פ. 510815913
הרצל 90, רמלה

מהות התביעה: נזיקית
סכום התביעה: אינו ניתן להערכה

כתב תביעה

1. התובעת אזרחית ותושבת ישראל, תהא מיוצגת בתביעה זו ע”י ב”כ עו”ד אורן בושרי והיא שמה את מענה כמענו לצורך המצאת כתבי בית דין.

2. הנתבעת הינה חברה הרשומה כדין בישראל והיא הבעלים ו/או הגוף המנהל ו/או מפעילה ו/או מחזיקה ו/או של סוכנות נסיעות.

3. התובעת, ילידת 1974, עובדת ב”——-” כמוכרת ציוד רפואי, התקשרה בזמנים הרלבנטים לתביעה עם הנתבעת בהסכם הצטרפות לטיול מאורגן לרומניה.

ביום 24/7/19, במהלך הטיול, אירעה לתובעת תאונה. אותו היום, היום השלישי לטיול, התובעת הובלה על ידי מארגני הטיול לפארק חבלים בעיר ברשוב. שם היו אומגות ומתקנים ולכאורה במתקן שממנו נפלה לא היה סיכון, לו היה הוא תקין.

4. אבל כשהתבקשה התובעת לעלות אחר יתר חבריה לקבוצה על אחד המתקנים היא נפלה. המתקן ממנו נפלה דרש הליכה על בולי עץ כשבולי העץ ממוקמים אחד אחרי השני באופן המזמין קושי בהליכה.

מעבר לקושי שבהליכה על בולי עץ (בשלו הוצבו ידיות אחיזה בצדדים), בולי העץ לא היו מחוברים חיבור יציב של קבע לקרקע. זאת מפאת תחזוקה לקויה. הם היו רופפים, כשידיות האחיזה המוצבות לצדן רופפות ונמוכות.

5. מכל מקום, הברך של התובעת נתקעה בין בול עץ אחד למשנהו וכתוצאה ממעידתה היא נפלה ונחבלה. כתוצאה מכך נגרם לה שבר תלישה במפרק הברך.

(אירוע זה ייקרא להלן: “התאונה”).

6. לתאונה היו עדים רבים. הקבוצה מנתה בשעתו של 25 חברים. ובהם בנה של התובעת.

7. התובעת הובאה לטיפול שם ברומניה, אך בארץ נותחה לאור הקרע במניסקוס, והשברים בטיביה. למעשה עברה התובעת שלושה ניתוחים מאז התאונה ובעקבותיה, וחרף אלה נותרה עדיין עם מגבלה קשה ברגל שמאל.

8. התובעת עוסקת מזה כ-20 שנים במכירות ונדרשת ללכת בתוך בתי חולים מרחקים רבים תוך שהיא סוחבת ציוד רפואי כבד.

***העתק “חומר רפואי” חלקי מצורף ומסומן “I.”

9. מאז התאונה, למצער, לא חלה הטבה משמעותית במצב בריאות התובעת או בהיזקקות לבית החולים תדירות בקשר עם החבלה דלעיל והיא עדיין נדרשת לטיפולים.

10. התובעת, גם כפי הנלמד מעיסוקה – מהות עבודתה מחייבת כושר פיזי ויכולת תנועה.

11. התובעת תטען כי לא ידע/ה ולא היה/תה לה/ו אפשרות לדעת את נסיבות האירוע הגורמות לתאונה וכי התאונה ארעה ע”י רכוש שלנתבעת הייתה שליטה מלאה עליו וכי הנסיבות מצביעות על כך כי אירוע התאונה מתיישב יותר עם ההנחה של רשלנות ו/או של אי שמירה על כללי הזהירות והבטיחות הסבירים מאשר ההיפך ועל כן על התאונה חל הכלל של “הדבר מדבר בעד עצמו” לפיו על הנתבעת חובת ההוכחה כי לא התרשלה ו/או כי מילאה את חובת הזהירות המוטלת עליה בקשר למקרה שהביא לתאונה.

12. התובעת תטען לחלופין כי הפגיעה נגרמה כתוצאה מ”דבר מסוכן” וכי ההגנה הנה הבעלים של “הדבר המסוכן” או ממונה עליו ועל כן עליה הראיה שלא הייתה לגבי הדבר המסוכן התרשלות שתחוב עליה.

13. לחילופין, ומבלי לפגוע באמור לעיל, תטען התובעת כי התאונה אירעה עקב רשלנותה המלאה והמוחלטת ו/או הפרת חובה שבחוק מטעמה ו/או עובדיה ו/או עושי דברה של הנתבעת.

14. הרשלנות המיוחסת לנתבעת כוללת -בין היתר – את המעשים ו/או המחדלים הבאים:

• תכננה מסלול טיול מסוכן
• הנהיגה מסלול טיול לא בטיחותית ו/או
• חוסר אזהרה דיה ו/או
• אי בדיקה בטיחותית של היעד אליו הובילה ו/או
• אי הדרכה בדבר נוהלי בטיחות בטיול ו/או
• אי פיקוח על נוהלי הבטיחות ועל יישומם ו/או
• התנהגות שלא כמו מארגן טיולים לחו”ל סביר ונבון ו/או
• בחרה בפארק חבלים לא מתוחזק כהלכה ומסוכן ו/או
• סיכנה את התובעת ו/או
• ‎‎נתנה הוראות ו/או הנחיות בהתעלם מאופי ו/או תנאי הטיול
• ‎‎הפרת חובות בטיחות ו/או חובות חקוקות אחרות שהיו מוטלות עליהם ואשר נועדו לטובת המטיילים ו/או בכלל זה חובות שנועדו להגן על התובעת ו/או
• ‎‎פעלה ברשלנות ו/או בחוסר זהירות ולא כפי שמארגן טיולים ו/או מעסיק סביר ונבון ו/או אחראי היה נוהג בנסיבות העניין ו/או
• היעדר אזהרה ו/או הדרכה את התובעת מפני הסיכונים הכרוכים בטיול שנתבקשה ו/או
• דחקה בתובעת להשלים מסלול בזריזות ובחוסר זמן

15. הרשלנות המיוחסת כוללת אחריות שילוחית לכל מעשיו ו/או מחדליו של עובד כמתואר לעיל וכן אחריות ישירה כאמור.

16. התובעת תטען כי על מארגן טיול לחו”ל לנקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר כדי להגן על מטיילים מפני סיכונים המצויים במקום היעד.

17. ‎עובר לתאונה היתה התובעת אדם בריא, ואלמלא התאונה יכולה היתה לשמור על רמת השתכרות שעובר לתאונה.

18. ‎‎בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה נותרה התובעת נכה, עם הגבלה בתנועות ובתפקוד, סובלת מכאבים עזים.

19. ‎התובעת נבדקה ע”י מומחה רפואי, ד”ר א. קלגנוב, שקבע את נכותה הרפואית בתחום האורטופדי בשיעור של 30% לצד נכות פלסטית בגובה 5%.

******העתק חוו”ד מצורפת כחלק בלתי נפרד לכתב התביעה ומסומן “נספח II..”

20. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובעת הנזקים המפורטים להלן:

הוצ’ רפואיות עד כה כולל נסיעות…………….40,000 ₪
עזרה וסיעוד עד כה………………………………50,000 ₪
הפסדי השתכרות בעבר………………………….150,000 ₪

21. כן נגרמו לתובעת נזקים כלליים ובין היתר בגין הוצאות רפואיות, עזרה וסיעוד בעתיד, הפסד השתכרות בעתיד, לרבות אובדן כושר השתכרות נסיעות מוגברות בעתיד, אובדן זכויות סוציאליות וכאב וסבל.

22. על הנתבעת לפצות את התובעת על מלוא הנזקים, ואולם עד להגשת התביעה לא שולם סכום כלשהו.

23. כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה הינן חלופיות, מצטברות ומשלימות זו את זו, הכל לפי העניין והקשר הדברים.

24. לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

25. אשר על כן מתבקש כבוד בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לפצות את התובעת, על מלוא הנזקים בצירוף הוצאות המשפט, שכר טרחת עו”ד, מע”מ ריבית והפרשי הצמדה.

5/5
דילוג לתוכן