בקשה להבאת ראיות הזמה

בקשה להבאת ראיות הזמה

 

התובעת בתיק זה מתכבדת בזאת להגיש בקשה להבאת ראיות הזמה וזאת מחמת הנימוקים הבאים: המבקשת עותרת בזאת להביא ראיות מפריכות אשר יוכיחו כי עדי ההגנה לא היו דוברי אמת. למעשה מבקשת התובעת לאפשר לה לנסות ולהפריך ראיות אותן הביא הנתבע לפי הדרך הקבועה בתקנה 158(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984. תקנה זו מעניקה הסמכות לביה”מש להתיר הבאת ראיות הזמה. בע”א 73/49 ויסרברג נ’ חברת מיסדי חדרה בע”מ, פ”ד ד 776, 780 (1950), נקבע מפי כב’ השופט זילברג: “…כלל גדול הוא בדין: המתחיל בראיות אומרים לו: גמור, והוא חייב למצות את ראיותיו עד תומן (to exhaust his evidence), כלומר: להגישן ‘חבילה אחת’ תוך פרשת העדויות שלו, ואינו רשאי לפלגן ולשייר את מקצתן עד לאחר סיום פרשת יריבו… [וזאת] כאשר בעל הראיות חייב להוכיח את טענתו הוא…”. כלומר, שכאשר נטל ההוכחה מוטל על תובע אין מתירים לו לפלג ולשייר את מקצת ראיותיו עד לסיום הבאת הראיות על ידי הנתבע, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר התובע הופתע מטיעונו או מראיותיו של הצד שכנגד, ראה למשל, ע”א 207/51 אגד נ’ ברנדס”. המבקשת תראה כאן טעמים טובים מדוע ביכולתה רק עתה להביא ראיות חדשות, ובהקשר זה, נפסקו מפי כב’ השופט זוסמן בהמ’ 23/57 פלונטיק נ’ מדינה, פ”ד יא(2) 643 (1957), כי אפילו מקום שבעל-דין מתוך שכחה לא הגיש לבית -המשפט ראיה שהיתה ברשותו, עדיין מסור הדבר לשיקול דעתו של ביהמ”ש להתיר את הגשתה בשלב מאוחר זה לשם עשיית צדק, אם לאו” (שם, בעמ’ 644.ואלו הטעמים והעדים הדרושים במסגרת הבאת ראיות הזמה אילו תאושר הבקשה:א. העד רס”ב יעקב ביטון, מ.א. 55275, משטרת חדרה – עד זה נדרש משום שהגיש במסגרת תיק המשטרה מזכר ובו רשם ביחס לנהג הקטנע כי “הולכת רגל שהיתה על שטח ההפרדה אי תנועה קפצה לו לכביש מצד שמאל שלו בלם אך פגע בה במקום מדא…”. היות ותיק המשטרה הוגש בהסכמה והיות והנהג לא הגיש כתב הגנה, לא היתה התנגדות להגשת התיק לא נמצא לנכון להביאו קודם לעדות. ב. העד רס”מ שי נטל מ.א. 1056746 (בוחן תנועה). עד זה הגיש דו”ח בוחן בו כתב “ערכתי סקיצה וממצאים כולל הצבעת הנהג למקום הפגיעה”. בחקירה הנגדית אמר נהג הקטנוע כי כשהצביע על מקום הפגיעה התכוון למקום הפגיעה שלו ולא של הנפגעת. על כן, העד האמור ישפוך אור ביחס למה שהבין מהנאשם. היות ותיק המשטרה הוגש בהסכמה והיות והנהג לא הגיש כתב הגנה, והיות והסברי נהג הקטנוע באו רק בחקירה נגדית, לא יכלה המבקשת להביאו קודם לעדות. ג. חוות דעת בוחן תנועה, אינג’ דוד נמרי – עד זה הביע הסכמה עקרונית לכתוב חוות דעת בוחן נגדית. בוחן התנועה מטעם נהג הקטנוע העלה מס’ אפשרוית לנפילתה של הנפגעת שלא בשל פגיעת הקטנוע. הוא העלה האפשרות למשל שהתובעת נפלה מאבני דרך. אפשרות זו עלתה רק בחוות דעתו שהוגשה לאחר הבאת ראיות מטעם התובעת. לכן, לא יכלה היתה התובעת לשלול אפשרות זאת בראי מיקום האימפקט (1.8 מ’) על ידי בוחן מטעמה. יותר מכך, נהג הקטנוע הצביע במשטרה על אימפקט של 4.4 מ’ ואילו בעדותו בבית המשפט שינה ממנה ואמר 1.8 מ’. עדותו זו ביחס למקום האימפקט היא חדשה ולא היתה צפויה וצריך שבוחן מטעם הנפגעת יתייחס אליה. שנית, המומחה חרג מתחום התמחותו והתייחס לענייני רפואה – ואמר -“מנגנון פגיעה של קטנוע כזה לא גורם לשבר בבוהן אלא בשוק”. מומחה מטעם הנפגעת יוכל להתייחס גם למידת בקיאותו של בוחן תנועה בקשר סיבתי לרפואה. ד. פרוטוקול פל 1366-12-08 מ”י נגד אריאל ברדה- נהג הקטנוע השיב בשורה 3 עמ’ 27 לפרוטוקול “אני זוכר מה היה בתיק הפלילי. זה היה על החזקת סכין. הורשעתי בזה ושילמתי את חובי”. דא עקא שפרוטוקול מתוך התיק (היחיד שניתן היה לשים יד עליו ב”נט המשפט”) מגלה שתשובתו של העד היתה מתחמקת. למעשה העד הורשע בהשלכת סכין באופן אינסטקטיבי בצורה גלויה והורשע גם בעבירה של הכשלת שוטר – עבירה שאופיה מעיד על מידת האמינות שיש לייחס לעד כאן. *** הפרוטוקול מורף ומסומן נספח א’. בנסיבות, מבוקש מבית המשפט הנכבד להתיר הבאת עדים ו/או ראיות אלה דלעיל. מן הדין ומן הצדק להיעתר למבוקש. ב”כ המבקשת עו”ד א. בושרי

5/5
דילוג לתוכן