CRPS הידוע גם כ"תסמונת כאב אזורי מורכב", היא תסמונת שראוי להתעכב עליה גם בהיבט המשפטי. הכרה בקשר סיבתי שבין התאונה לתסמונת תגדיל באופן משמעותי את אחוזי הנכות וכפועל יוצא את גובה הפיצויים.

CRPS לא מוזכר בתקנות הביטוח הלאומי. מבחינת אורטופדים לא הגונים במיוחד, התסמונת איננה חלק מהנכות אותה הם צריכים לקבוע. הם אינם מוצאים את התסמונת כפריט ליקוי בתקנות.  לכן, במעין רפלקס רובוטי, הם מתעלמים ממנו. אני כמובן מתייחס הן לרופאים בוועדות של ביטוח לאומי והן למומחים שממונים על ידי ביהמ"ש. הם פשוט לא שוקלים באופן פתוח ובתום לב את שאלת קיום התסמונת. ייתכן ומדובר באוזלת יד מכוונת ולכן צריך לעמוד על כך שיימצא פתרון. כי דווקא אפשר למצוא פריט דומה בפרק אותו מכירים האורטופדים, פריט ליקוי 35(1)(ג)  למשל. ואפשר שמומחה בתחום הנוירולוגיה ימצא ליקוי נוירולוגי שמתאים/שדומה לתסמונת הכאב.

כאשר עולה טענה להיעדר קשר סיבתי בין תאונה לתסמונת, יש לטעון לסמיכות הזמנים, לכלל נסיבותיו האישיות של התובע וכן לידע הרפואי. ביטויי המחלה של סובל מ- CRPS כוללים כאב, בצקת, שינוי טמפרטורה וצבע, ושינוי בתפקוד המוטורי אפילו רעד. התובע יכול למלא אחר הקריטריונים האבחנתיים לתסמונת ועדיין יכול הבודק לטעון כי התסמונת אולם קיימת אך היא לא התפתחה כתוצאה מהתאונה. התשובה לכך בדר"כ היא שבהעדר חבלה אחרת, התסמונת לא יכולה הייתה להיגרם ממקור אחר.


 

 

 

No votes yet.
Please wait...