CRPS

CRPS – "תסמונת כאב אזורי מורכב", היא תסמונת שראוי להתעכב עליה גם בהיבט המשפטי. CRPS לא מוזכר בתקנות הביטוח הלאומי. מבחינת אורטופדים לא הגונים במיוחד, התסמונת איננה חלק מהנכות.

מתוך חוו״ד שהגיש מומחה מסוים (פרופ׳ שדה) לביהמ״ש ניתן ללמוד פרטים נוספים על המחלה. ביטויי המחלה כוללים כאב, בצקת, שינוי טמפרטורה וצבע ושינוי בתפקוד המוטורי. לעתים רעד בגפה הפגועה. המומחה הזכיר מחקר רפואי בו נבדקו 827 חולי CRPS כשרק ל- 18 מתוכם התחדשה המחלה ללא סיבה גלויה לעין לאחר תקופה של חוסר תלונות או מיעוט תלונות. בתנועה או נגיעה הכאב מתגבר. במקרי קיצון משתילים מכשיר המטפטף מורפיום לתוך עמוד השדרה, סמוך לעצב המתפצל לרגליים. משככי הכאבים בכמות אדירה עלולים לפגוע גם בכליות וגם בכבד. הבעיה היא שהגוף מתרגל גם למורפיום.

המשמעות המשפטית של הכרה בתסמונת

אורטופדים אחדים אינם מוצאים את התסמונת כפריט ליקוי בתקנות. לכן, במעין רפלקס רובוטי, הם מתעלמים ממנו. אני כמובן מתייחס הן לרופאים בוועדות של ביטוח לאומי והן למומחים שממונים על ידי ביהמ"ש. הם פשוט לא שוקלים באופן פתוח את שאלת קיום התסמונת. ייתכן ומדובר באוזלת יד מכוונת. צריך לעמוד על כך שיימצא פתרון. לשכנע שדווקא אפשר למצוא התאמה לפריט דומה בתקנות. אפשר גם שמומחה בתחום הנוירולוגי ימצא ליקוי נוירולוגי שמתאים/שדומה לתסמונת הכאב.

כאשר עולה טענה להיעדר קשר סיבתי בין תאונה לתסמונת, יש לטעון לסמיכות הזמנים, לכלל נסיבותיו האישיות של התובע וכן לידע הרפואי. ביטויי המחלה של הסובל מ- CRPS כוללים כאב, בצקת, שינוי טמפרטורה וצבע. גם שינוי בתפקוד המוטורי אפילו רעד. התובע יכול למלא אחר הקריטריונים האבחנתיים לתסמונת ועדיין יכול הבודק לטעון כי התסמונת לא התפתחה כתוצאה מהתאונה. התשובה לכך בדר"כ היא שבהעדר חבלה אחרת, התסמונת לא יכולה הייתה להיגרם ממקור אחר.

הגרף שלהלן ממחיש את החשיבות של הכרת המוסד לביטוח לאומי בתסמונת. שבר פשוט יעניק בדר״כ 10% נכות, ויגרור מענק חד פעמי של עשרות אלפי שקלים. מאידך, אם הוועדה הכירה גם בתסמונת crps התשלום מביטוח לאומי יהא חודשי ולכל החיים. הפער מאוד משמעותי. חזית נוספת, אם כבר יכיר הביטוח הלאומי ויעניק קצבת נכות או נכות מעבודה, תהא מול משרד הבריאות. בבקשה לקבל קצבת ניידות.

 

 


 

No votes yet.
Please wait...