כמה שווה התביעה שלך?
מצגת אינטראקטיבית

כמה שווה התביעה שלך? כדי להשתמש במצגת האינטראקטיבית שלנו, בחר בדף הבא, העבר את הסמן באמצעות העכבר על חלקי הגוף השונים, והקלק לקבלת דוגמאות לפיצוי לפי פגיעות ספציפיות.

ת צ ה י  ר

אני הח"מ, XXXX , הנושא ת.ז. שמספרה  XXXXXX  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר כדלקמן:

הריני עושה תצהירי זה בלב כבד וביד רועדת, כתצהיר עדות ראשית  בתמיכה לתביעת נזיקין שהוגשה על ידי עוה"ד אורן בושרי, לפיצויים בגין נזקי גוף, בעטיה של תאונת עבודה שנגרמה לי, תביעה שמספרה כדלעיל, המתנהלת בפני כב' השופט קינר בבית משפט השלום בנתניה.
 
1.    הנני יליד 12/3/1964, חשמלאי שהגיש תביעתו זו לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו בעטיה של תאונת נפילה מפיגום שאירעה לו ביום 22/3/03.  התאונה הוכרה כתאונת עבודה בקרותה בעבודתי אצל המעביד, הנתבע מס' 1, קבלן החשמל אלי שטייגמן.
 
2.    כאמור בכתב התביעה, ביום 22/1/03, הגעתי עם שטייגמן הנ"ל ובהנחייתו לאולם הספורט שבאום אל פאחם, למטרת עבודות חיבור חשמל בתקרת האולם – עבודה אותה הייתי אמור לבצע לבדי, בגובה של כ-8 מ' מעל פני הקרקע.

3.    עבודה זו, בגובה כה רב, אינה עבודה שבשגרה. רב העבודות שנדרשתי לבצע בהנחיית מעבידי היו על הקרקע.

4.    לצורך גישה לתקרת הגג הורה לי  שטייגמן לעמוד על פיגום צר, שכן הוא צר ברוחבו וקצר באורכו מן הפיגום הרגיל בו נעשה שימוש דרך קבע, "הפיגום היציב", והוא אינו יציב כלל, לשון המעטה.  

5.    הפיגום הצר עליו עמדתי הוא פיגום רעוע, עם גלגלים פגומים, בגודל של כ-1.5 מ' ריבועי, צר מידי ביחס לעבודה הנדרשת עליו, ושטייגמן בחר בו רק משום העובדה כי פיגום זה קל להרכבה, הוא "נכנס" ברכבו של שטייגמן, בלא צורך במוביל מיוחד, ומה גם שבכך נחסכה מעימו נסיעה לבית יצחק, למחסן, כבתמיד, ע"מ להביא משם את "הפיגום היציב".

6.    למעשה היה זה הפעם הראשונה מתמיד לעמוד ולעבוד על פיגום צר מעין זה, והפניתי את שימת ליבו של הנתבע מס' 1,  לטיבו של הפיגום ובייחוד למימדיו הלא מתאימים. חרף פניות אלה, בחר הנתבע מס' 1 שלא לשנות מהחלטתו והורה לי להמשיך בעבודה על הפיגום הצר והלא יציב.   

7.    מכל מקום, בלית ברירה, עשיתי כמצוות המעביד, והתחלתי עובד מבוקר. בשעת צהריים, בעיצומה של מלאכת חיבור החשמל, בגובה רב כאמור מעל פני הקרקע, כאשר עיניי כלפי הגג, נפל הפיגום. נאחזתי אותה העת בקורת הגג וכך, נשארתי תלוי ועומד באוויר משך דקתיים. התגבשה במוחי הבנה שחיי בסכנה. התפללתי שלא אשאר משותק.

כשכפות ידי לא יכלו למסת הגוף, נפלתי ארצה בכל כובד משקלי ונחבטתי ברצפה תוך שאני סופג חבלות של ממש בכל חלקי הגוף ובעיקר בידיי, מרפקיי ובעקביי.

נותרתי על הרצפה מבלי כל יכולת לנוע. אמבולנס שהוזעק למקום פינה אותי לביה"ח "העמק" בעפולה, שם אובחן כי הנני סובל משברים ברדיוס הדיסטלי מימין, במרפק ימין, ובעצמות העקב הדו צדדית.  אושפזתי עד יום 2/2/03. עברתי ניתוחים אורטופדיים.

8.    שוחררתי לקבלת טיפולי פיזיוטרפיה ולהמשך מעקב רפואי. שהיתי באי כושר מלא לעבודה כשאני נזקק לעזרת הזולת בכל צרכיי ותיפקודיי היומיומיים ונדרשתי להוצאות מוגברות עבור נסיעות לטיפולים רפואיים. הוריי ניקו אותי קילחו אותי ונתנו לי לאכול.
התקשיתי להירדם. סבלתי מפחדים וסיוטים. מאי שקט. תחילה ירדתי במשקל. אחרי כן עליתי במשקל בצורה דרסטית.
מחשבות על התאונה והרשלנות בצידה מעולם לא הפסיקו להטריד אותי כשהן מלוות בכעס כלפי מעבידי.

 נבדקתי ע"י מומחה רפואי מטעמי, ד"ר נמרוד, שקבע את נכותי הרפואית בתחום האורטופדי בשיעור 48.16%.
ד"ר פרקש, קבע נכות רפואית בתחום הפסיכיאטרי והעמידה על 15% נכות צמיתה.  

***חוות הדעת מצורפות ומסומנות " נספח I."

9.    השכר בצד עבודתי מיום 10/02 ועד 01/03 הוא חודש התאונה עמד על שכר ברוטו של 4,789 ₪,  3,960 ש"ח, 3,670₪ ו-7,623 ש"ח.

לפיכך, השכר הממוצע שלי בארבעת החודשים שלפני התאונה הינו 5,010 ₪ ובשערוך מאמצע התקופה 5,777 ש"ח. אלא משלב מסוים, אמור הייתי לשפר שכרי, ואף הובטח לי כך מפיו של שטייגמן בשיחות שבינינו.   
 
***תלושי שכר מצורפים ומסומנים " נספח II."

 
10.    מאז התאונה לא שבתי ולא יכולתי לשוב לעבודה כלשהי. המלל קבע את תום מועד נכויותי הזמניות עד ליום 1/3/04.  לאחרי כן העמיד נכות צמיתה והפעיל תקנה 15 במלואה.
אני עדיין סובל מכאבים באזורי פגיעותיי. ומהגבלה בתנועות.

11.    מאז התאונה קיבלתי טפולים רפואיים שונים. נדרשתי לנסיעות מרובות במוניות. הגם שמדובר בתאונת עבודה לא שמרתי על כל קבלה וקבלה שהייתה ברשותי.

***קבלות בגין תשלום לחוות דעת מצורפות ומסומנות " נספח III."

12.    במשך כל התקופה שמאז התאונה סעדו אותי בני משפחתי ואני צריך לגמול להם על כך ביום מן הימים. גם בתביעתי לגמלת ניידות, ציינתי את שם אחי בשמות הנהגים לגביהם מבוקש אישור לנהוג ברכב בהיותו קרוב משפחה אח המטפל וסועד ברב שעות היממה  באופן אינטנסיבי.

***העתק התביעה להטבות על פי הסכם ניידות מצורף ומסומן " נספח IV."


13.    אני סובל מכאבים והגבלה בתנועות שתי הרגליים ואני עדיין מתקשה בעמידה והליכה ואני אף מהלך בצליעה קשה.

כ"כ נפגע כושר הניידות שלי. אני זקוק להוצאה כספית מוגברת לצרכי ניידות. לא בכדי הועדה הרפואית לעררים לניידות במשרד הבריאות קבעה, כי שיעור הפגיעה של התובע בתחום הניידות מגיע ל-40%.

אני עדיין למעשה נוהג ברכב סוזוקי סוויפט כפי האמור ברשיון הרכב שצורף לתביעת ניידות. רכב זה אינו תואם את מגבלותיי ואני צריך לשאת בעלות רכישת רכב מרווח נוח ותואם את מגבלותיי. אינני עושה כן רק בשל חיסרון כיס.

***העתק החלטת הוועדה  מצורף ומסומן " נספח V."
14.    הנני מתגורר עם הוריי. גם לפני הפציעה התגוררתי איתם. אלא שהוריי רכשו דירת קרקע מרווחת בדיוק שנה לאחר התאונה ובעקבותיה !!! דירה כזו שתתאים למגבלותיי. את דירתם שלהם מכרו אחרי שהתגורר בה שנים רבות.

***חוזה רכישת הדירה מצורף ומסומן נספח VI."זה שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.            ________________
                חתימת המצהירהנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עורך-הדין אורן בושרי במשרדי ברח'  רמב"ם 15 חדרה  שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר   (המוכר לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אשר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

_________________      __________________
      חותמת          חתימת עורך-הדין      
 
נערך ונחתם היום, ‏שבת 07 יולי 2007