כמה שווה התביעה שלך?
מצגת אינטראקטיבית

כמה שווה התביעה שלך? כדי להשתמש במצגת האינטראקטיבית שלנו, בחר בדף הבא, העבר את הסמן באמצעות העכבר על חלקי הגוף השונים, והקלק לקבלת דוגמאות לפיצוי לפי פגיעות ספציפיות.

יפוי - כחאני הח"מ _______________ אשר כתובתו/ה ______________ והנושא/ת תעודת זהות שמספרה 311981120 ממנה בזה את עוה"ד _____________ להיות בא כוחי בזיקה ל:

0 נזקי גוף שנגרמו לי
1 אישומים המיוחסים לי בבית המשפט לתעבורה


מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לענין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:


1. לחתום על ולהגיש כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, הודעה, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהליך הנ"ל ללא יוצא מהכלל.

2. להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי דין למיניהם או מוסדות אחרים או ממשלתיים או אחרים עד לדרגה אחרונה.

3. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהנין הנ"ל.

4. לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רופא או מוסד שבדק אותי או חוות דעת אחרת והנוגעת לעניין הנ"ל.

5. למסור כל עניין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא-כוחי ימצא לנכון.

6. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כוחי ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט ומחוצה לו.

7. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כוחי ימצא לנכון ולמתאים.

8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ולעשות כל הפעולות המותרות עפ"י חוק ההוצאה לפועל.

9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא-כוחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע מהעניין הנ"ל ובכלל להופיע ולייצג אותי בפני כל גוף משפטי.

10. להופיע בשמי ולייצגני בפני רשם המקרקעות, במשרד ספרי האחוזה, לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה, הצהרה ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עסקה (דיספוזיציה) המוכרת על ידי החוק וליתן הצהרות, קבלות ואישורים ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו עפ"י דין.

11. לבקש כי אשפט בהעדר, להודות בשמי בכל עובדה, לכפור בעובדות ובכלל לטעון כל טענה שאני הייתי יכול או רשאי לטעון בפני בית משפט בהליך פלילי עפ"י חוק סדר הדין הפלילי או כל חוק אחר שנוגע לעניין.

12. להעביר יפוי כח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכותה עברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם ענייני הנ"ל והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כח זה מראש במילים הבאות ביחד תכלולנה את הרבים ולהפך.


ולראיה באתי על החתום היום ‏05/23/2007

___________________
הלקוח


הנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל
___________________
חתימת עורך-הדין